L EÅ www.

Hockeybibeln - - SPORT -

Filip GUSTAVSSON

Född: 98-06-07. Längd: 188 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kå­ge­da­lens AIF. Kom från: Skel­l­ef­teå AIK, 2014. 2015/16: 6 mat­cher, 2,17 mål/match, 91,0%. SHL-mat­cher: 6.

Yt­ter­li­ga­re en ta­lang som spås en ly­san­de fram­tid. Im­po­ne­ra­de för­ra sä­song­en då han fick chan­sen. Är re­flex­snabb och bra i sid­led. Kan bli än­nu vas­sa­re på att lä­sa spe­let och det finns även för­bätt­rings­po­ten­ti­al med klub­ban. Blir back­up.

Jo­el LASSINANTTI

Född 93-01-08. Längd: 175 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ant­näs BK. Kom från: Broo­klyn Ti­gers, 2008. 2015/16: 33 mat­cher, 1,95 mål/match, 92,1%. SHL-mat­cher: 71.

Kom­pen­se­rar sin ringa stor­lek med ett otro­ligt spel­sin­ne och att he­la ti­den stå rätt pla­ce­rad i må­let. Väl­digt ex­plo­siv och har bra ba­lans. In­led­de för­ra sä­song­en li­te svagt, men väx­te och var en jät­te i slut­spe­let. Norr­bott­ning­ar­nas giv­na et­ta.

Dai­ne TODD

Född: 87-01-10. Längd: 179 cm. Vikt: 76 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: East Cen­tral Chill Ban­tam. Kom från: Jo­ke­rit, 2016. 2015/16 (KHL): 32 mat­cher, 8 po­äng (3+5). SHL-mat­cher: 0.

En väl­digt rör­lig back med mag­ni­fik skrid­sko­åk­ning. Tar sig snabbt fram över ba­nan med si­na kvic­ka skär. Har si­na främs­ta egen­ska­per i of­fen­si­ven och har ett ha­bilt av­slut. Är li­ten till stor­le­ken och kan få det tufft mot mer fy­sis­ka spe­la­re.

Craig SCHIRA

Född: 88-04-21. Längd: 182 cm. Vikt: 89 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Spi­ri­twood MHA. Kom från: HPK, 2015. 2015/16 (Li­i­ga): 51 mat­cher, 16 po­äng (4+12). SHL-mat­cher: 51.

Spel­skick­lig back med bra skrid­sko­åk­ning. Har go­da of­fen­si­va egen­ska­per och bland an­nat ett hårt, väl­rik­tat hö­ger­skott. Är an­vänd­bar i po­wer­play. Emel­lanåt li­te vek i du­ell­spe­let. Kan bli nog­gran­na­re och vår­da puc­ken bätt­re i egen zon.

Jan SAND­STRÖM

Född 78-01-24. Längd: 184 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öje­by IF. Kom från: Skel­l­ef­teå AIK, 2001. 2015/16: 51 mat­cher, 11 po­äng (4+7). SHL-mat­cher: 886.

Till slut blev det klart med 16:e ra­ka året i LHF. Är en av la­gets giv­na le­dar­ge­stal­ter som är po­pu­lär hos fan­sen. Har si­na styr­kor i det de­fen­si­va spe­let, men har även ett bra hand­leds­skott. Kom­mer att pas­se­ra Da­vid Petra­sek och bli mes­te SHL-spe­la­re.

Christian JA­ROS

Född: 96-04-02. Längd: 192 cm. Vikt: 91 kg. Land: Slo­va­ki­en. Mo­der­klubb: HC Ko­sice. Kom från: HC Ko­sice, 2013. 2015/16: 25 mat­cher, 5 po­äng (0+5). SHL-mat­cher: 50.

Är bra i det fy­sis­ka spe­let och stark längs sar­gen. Rör sig gans­ka bra över isen trots sin stor­lek. Sät­ter de­fen­si­ven först, men har även ett bra pass­nings­spel – och det finns po­ten­ti­al för att kun­na bi­dra med fler po­äng. Bor­de skju­ta of­ta­re.

Vik­tor AM­NÉR

Född 89-02-01. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nynäs­hamns IF. Kom från: Lek­sands IF, 2016. 2015/16: 49 mat­cher, 46 po­äng (17+29). SHL-mat­cher: 5.

Stod för en ma­ka­lös fjol­års­sä­song i Lek­sand. Har ett jät­te­fint av­slut och ett bra öga för att hit­ta den av­gö­ran­de passningen. Be­hö­ver spe­la med stör­re mar­gi­na­ler över he­la ba­nan och bli bätt­re på po­si­tio­ne­ring­en i den eg­na zo­nen. Bra på rö­ren.

Bren­dan MIKKELSON

Född: 87-06-22. Längd: 191 cm. Vikt: 95 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: St. Al­bert Sabres. Kom från: To­ron­to Mar­li­es, 2015. 2015/16: 51 mat­cher, 14 po­äng (6+8). SHL-mat­cher: 51.

Stor och stark back som än­då in­te spe­lar spe­ci­ellt fy­siskt. Är bra i de fles­ta mo­men­ten och kan ta myc­ket is­tid. An­vänd­bar i så­väl box- som po­wer­play. Tog ett tag in­nan han triv­des på den sto­ra isen, men blev bätt­re med ti­den. Oer­hört vik­tig.

Pon­tus SJÄLIN

Född 96-06-12. Längd: 184 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ös­tersunds IK. Kom från: Lek­sands IF, 2015. 2015/16: 25 mat­cher, 0 po­äng (0+0). SHL-mat­cher: 27.

Ta­lang vars främs­ta egen­ska­per är hans skrid­sko­åk­ning och spel­skick­lig­het. Fick chan­sen re­dan för­ra sä­song­en, gjor­de det klart god­känt och lär va­ra att räk­na med även i vin­ter. Har få svag­he­ter även om han haft li­te svårt med jämn­he­ten.

Ila­ri MELART

Född: 89-02-11. Längd: 193 cm. Vikt: 104 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Mal­mö Red­hawks. Kom från: Chan­ty-Man­sijsk, 2015. 2015/16: 48 mat­cher, 11 po­äng (4+7). SHL-mat­cher: 48.

En jät­te i de­fen­si­ven som in­te vi­ker un­dan då det blir fy­siskt. Spe­lar of­ta på grän­sen. Job­big att mö­ta och har på se­na­re tid ut­veck­lat si­na of­fen­si­va kva­li­te­ter. Dock ing­en ra­ket på skrid­skor­na. Rör­lig­he­ten för­vå­nans­värt god för hans stor­lek.

Jo­han FORS­BERG

Född 85-06-29. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munksunds SSK. Kom från: Skel­l­ef­teå AIK, 2013. 2015/16: 52 mat­cher, 12 po­äng (7+5). SHL-mat­cher: 317.

Hårt ar­be­tan­de for­ward med bra ka­rak­tär. Off­rar sig för la­get och gör all­tid ett bra jobb i det tys­ta. Har även un­derskat­ta­de of­fen­si­va kva­li­te­ter – bland an­nat ett bra hand­leds­skott som han bör kun­na an­vän­da of­ta­re. Nyt­tig och upp­skat­tad.

Tim KENNEDY

Född: 86-04-30. Längd: 178 cm. Vikt: 78 kg. Land: USA. Mo­der­klubb: Buf­fa­lo Re­gals. Kom från: Jo­ke­rit, 2016. 2015/16 (KHL): 18 mat­cher, 9 po­äng (3+6). SHL-mat­cher: 0.

En spel­skick­lig play­ma­ker som främst ska va­ra med och bi­dra of­fen­sivt. In­te så stor, men spe­lar än­då med hög in­ten­si­tet och bra ener­gi. Sät­ter of­ta – och gär­na – upp si­na med­spe­la­re i bra lä­gen. Har en rapp skrid­sko­åk­ning och fi­na NHL-me­ri­ter.

Pet­ter EMANUELSSON

Född 91-08-07. Längd: 184 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ki­ru­na HC. Kom från: San Jose Bar­racu­da, 2016. 2015/16 (AHL): 58 mat­cher, 23 po­äng (11+12). SHL-mat­cher: 120.

Hårt ar­be­tan­de for­ward med ett brett re­gis­ter. Ef­fek­tiv i fore­chec­king­en och kan spe­la fy­siskt. Har go­da of­fen­si­va kva­li­te­ter och tar sig gär­na in mot kas­sen trots tät tra­fik. Har ett hårt skott med sin hö­ger­fatt­ning. Mer bredd- än spets­spe­la­re.

Ju­li­us JUNTTILA

Född: 91-08-15. Längd: 178 cm. Vikt: 81 kg. Land: Fin­land. Mo­der­klubb: Kär­pät. Kom från: Kär­pät, 2016. 2015/16 (Li­i­ga): 40 mat­cher, 25 po­äng (15+10). SHL-mat­cher: 0.

Förs­ta gång­en han re­pre­sen­te­rar en an­nan klubb än Kär­pät. Kan där­med bli en om­ställ­ning, men Junttila är väl­digt mångsidig och har en fan­tas­tisk skrid­sko­åk­ning. Har ett fint skott och är an­vänd­bar i po­wer­play, men gör även ett bra jobb i de­fen­si­ven.

Andre­as FALK

Född 83-02-27. Längd: 178 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Köl­ner Haie, 2016. 2015/16 (DEL): 49 mat­cher, 14 po­äng (6+8). SHL-mat­cher: 329.

Hårt ar­be­tan­de cen­ter. Skick­lig vid tek­ning­ar och en spe­ci­a­list på att dö­da ut­vis­ning­ar. Har en god spel­upp­fatt­ning och gör ett nyt­tigt jobb i de­fen­si­ven. Po­äng­pro­duk­tio­nen har mins­kat un­der de se­nas­te sä­song­er­na. Har sex år i HV-trö­jan i ba­ga­get.

Jacob LAGACÉ

Född 90-01-09. Längd: 179 cm. Vikt: 91 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Char­les-Le­moy Ri­ve­rains. Kom från: Asplö­ven, 2015. 2015/16: 50 mat­cher, 24 po­äng (7+17). SHL-mat­cher: 50.

Fö­re det­ta all­svensk po­äng­kung. Kan spe­la bå­de cen­ter och på en kant. An­vänd­bar i många si­tu­a­tio­ner. Har dels go­da play­ma­ker-egen­ska­per, men kan även av­slu­ta själv. Tar sig snabbt över ba­nan, men kan få det tufft mot mer fy­sis­ka bac­kar.

Fick en stor del av för­ra sä­song­en för­störd på grund av ska­de­be­kym­mer. Väl på isen är han dock en av SHL:s snab­bas­te spe­la­re med en mag­ni­fik åk­ning. Har go­da of­fen­si­va kva­li­te­ter, men kan ock­så tap­pa fatt­ning­en och är vis­sa mat­cher helt osyn­lig.

Jo­han HARJU

Född: 86-05-15. Längd: 190 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Över­tor­neå HF. Kom från: Jo­ke­rit, 2015. 2015/16: 49 mat­cher, 28 po­äng (11+17). SHL-mat­cher: 430.

Lag­kap­ten som mer el­ler mind­re tving­ats spe­la cen­ter en hel del se­dan han kom hem. Det har tärt på pro­duk­tio­nen, som in­te va­rit vad den bor­de. Kan, i rätt om­giv­ning, dock fort­fa­ran­de va­ra ett far­ligt of­fen­sivt hot. Kraft­full med ett bra skott.

Anton HED­MAN

Född 86-05-15. Längd: 191 cm. Vikt: 95 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tra­ne­bergs IF. Kom från: Fär­je­stad BK, 2015. 2015/16: 49 mat­cher, 21 po­äng (9+12). SHL-mat­cher: 294.

Sten­hård fy­sisk for­ward. Äls­kar att tack­la, men går li­te för of­ta över grän­sen och tar en hel del onö­di­ga ut­vis­ning­ar. Bi­drar dock med ener­gi och är tung att mö­ta längs sar­gen. Har på se­na­re år bör­jat vi­sa upp allt bätt­re of­fen­si­va kva­li­te­ter.

Christop­her MASTOMÄKI

Född: 96-12-08. Längd: 192 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Äl­ta IF. Kom från: VIK Västerås HK, 2015. 2015/16: 47 mat­cher, 8 po­äng (4+4). SHL-mat­cher: 47.

Kraft­full for­ward som myc­ket väl kan få sitt sto­ra ge­nom­brott den här sä­song­en. Stack ut un­der fle­ra mat­cher re­dan i vint­ras. Oer­hört nyt­tig i de­fen­si­ven med sin tyngd och go­da spel­upp­fatt­ning. Har dock po­ten­ti­al för att även gö­ra en del po­äng.

Kael MOUILLIERAT

Född: 87-12-09. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: Co­lum­bus Squires. Kom från: W-B/Scran­ton, 2016. 2015/16 (AHL): 68 mat­cher, 45 po­äng (18+27). SHL-mat­cher: 0.

Kan spe­la bå­de cen­ter och på en kant. An­vänd­bar i många si­tu­a­tio­ner, men har se­nas­te åren främst haft rol­len som po­äng­spe­la­re. Stark längs sar­gen och har en bra ba­lans i skrid­sko­åk­ning­en. Tar en del onö­di­ga ut­vis­ning­ar. Ska ha höga krav på sig.

Karl FABRICIUS

Född 82-09-29. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Avans SK. Kom från: Lev Poprad, 2012. 2015/16: 47 mat­cher, 12 po­äng (4+8). SHL-mat­cher: 646.

Sann lag­spe­la­re som all­tid läg­ger ner ett hårt ar­be­te. Ge­nom åren bli­vit allt mer de­fen­sivt in­rik­tad och är skick­lig i box­play. Ing­en vi­da­re stark po­äng­pro­du­cent. Är stark i sarg­du­el­ler­na, men skul­le kun­na spe­la än­nu mer fy­siskt. Väl­digt upp­skat­tad.

>>mål­vakt<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.