DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renS­te­fanNils­son

Hockeybibeln - - SPORT -

Da­ni­el Lars­son, mv, klubb ej klar Mar­cus Os­kars­son, b, Alm­tu­na Jo­nat­han Sigalet, b, Frölun­da Emil Sylvegård, f, Lin­kö­ping Jo­nat­han Gran­ström, f, Brynäs Victor Ekarv, f, Alm­tu­na Pe­ter Cehla­rik, f, Pro­vi­dence Bru­ins Jacob Micfli­ki­er, f, EHC Bi­el Toni Ra­ja­la, f, EHC Bi­el

– Att vin­na SM-guld vo­re stort. Det ha­de va­rit mäk­tigt att spe­la upp Lek­sand till SHL ena året och se­dan ta SM-guld med

Lu­leå året där­på. Du har ta­git över som he­ad coach. Hur kom­mer det att mär­kas på isen? – Jag har än­då va­rit med de två se­nas­te åren, så sto­ra de­lar av spel­sät­tet kom­mer att fin­nas kvar i år, men där­e­mot kom­mer vi att gö­ra vis­sa för­änd­ring­ar i vårt spel­sätt, som vi tror pas­sar vår trupp. Fram­förallt be­hö­ver vi ut­veck­la of­fen­si­ven jäm­fört med i fjol. För­ra sä­song­en ha­de ni tyd­li­ga guld­mål. Hur ser ni på det i år? – Vi gick ut gans­ka of­fen­sivt, att vin­na det vi del­tog i. Egent­li­gen har vi in­te för­änd­rat mål­sätt­ning­en nå­got i år. Vi tyc­ker att vi har ett slag­kraf­tigt lag och då är det in­te mer än rätt att sik­ta på att för­sö­ka vin­na bå­de SHL och CHL. Som du sa var ni väl­digt tyd­li­ga i er guld­mål­sätt­ning. På­ver­ka­de det spe­lar­na nå­got i fjol? – Vi ha­de en job­big in­led­ning i fjol, men jag vill in­te sä­ga att mål­sätt­ning­en in­ver­ka­de på det. Det blev en spe­ci­ell haus­se kring det i fjol, kanske för att vi i mång­as ögon fick in namn­kun­ni­ga spe­la­re. Vi har in­te vär­vat li­ka namn­kun­ni­ga spe­la­re för all­män­he­ten i år, men vi själ­va tyc­ker att vi har ett bätt­re lag. Vi går ab­so­lut för det vi stäl­ler upp i. Ef­ter många om och men fick Jan Sand­ström nytt kon­trakt. Vad be­ty­der han för la­get? – Han är en lag­pap­pa, så själv­klart kom­mer han att bi­dra med sitt lag­jobb. Han off­rar sig all­tid, i al­la lä­gen. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Jag hop­pas på en fram­gångs­rik sä­song för Lu­leå Hoc­key. Det är dags att gå he­la vägen, och att det blir vårt år i år.

Så många SHL-mat­cher har Jan Sand­ström spe­lat än öv­ri­ga back­si­dan till­sam­mans. Man ha­de be­hövt ad­de­ra två Andre­as Falk-kar­riä­rer till Sand­ströms back­kol­le­gors siff­ror för att nå norr­län­ning­ens ni­vå. Sä­song­en kan bli 38-åring­ens sista.

Toni Ra­ja­la.

Nilsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.