FOR­WARDS

SÅSPELARRÖGLE

Hockeybibeln - - SPORT -

In­te så många ny­för­värv här hel­ler, men bå­de Lerg och Collberg är till­tänk­ta topp­spe­la­re som ska pro­du­ce­ra i nå­gon av de två förs­ta ked­jor­na. Wänn­ström och Rensfeldt gjor­de en hel del mål i fjol och kan de fort­sät­ta ut­veck­las kan Rög­le bli far­ligt fram­åt.

Rög­le ha­de ett helt okej hem­ma­fa­cit för­ra sä­song­en, till ex­em­pel ha­de la­get ba­ra en hem­ma­se­ger mind­re än Lin­kö­ping som slu­ta­de trea i to­tal­ta­bel­len. La­get slu­ta­de i ing­en­mans­land och ha­de tolv po­äng upp till slut­spel och 13 ner till kval. Det har va­rit gans­ka lugnt på värv­nings­fron­ten, men de fy­ra värv­ning­ar man har gjort har al­la spe­lat i Nor­da­me­ri­ka. En po­ten­ti­ell förs­ta­ked­ja är Pa­trick Cehlin–Bry­an Lerg–Ludvig Rensfeldt, en ked­ja som skul­le kun­na ska­pa ore­da i al­la för­svar. Bak­åt kom­mer bac­kar­na att fort­sät­ta att smälla på och spe­la fy­siskt mot mot­stån­dar­na.

Wänn­ström.

Lars Volden

Ti­mot­hy Liljegren Anton Cederholm Ke­vin Marshall Jesper Wil­li­ams­son

Alen Bibic

Pa­trick Cehlin Se­basti­an Collberg Se­basti­an Wänn­ström Vik­tor Lind­gren Mat­hi­as From

Bry­an Lerg Jack Connolly Fe­lix Schütz Da­ni­el Sylwander

Oscar Dansk

Ca­de Fair­child Do­mi­nik Granak

Al­men Bibic Ludvig Claes­son

Ludvig Rensfeldt Christop­her Lil­je­wall Ty­ler Matson Da­vid Åslin Filip Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.