DE HAR LÄM­NAT KLUB­BEN:

ETTÖGONBLICK ...med­trä­na­renAn­dersEl­debrink

Hockeybibeln - - SPORT -

Rasmus Bengts­son, b, Karlsko­ga Ivan Ba­ran­ka, b, Vit­ko­vice Jens Hell­gren, b, AIK Jor­dan Smot­her­man, f, Iser­lohn Ludvig El­ve­nes, f, Mo­ra Jesper Jen­sen, c, Brynäs – Att det ska slu­ta reg­na i Skå­ne. Nu har

det öst ner tre da­gar i rad. Ni har in­te vär­vat sär­skilt myc­ket. Har ni till­räck­ligt bra lag för att kom­ma hög­re i ta­bel­len än i fjol? – Vi kanske in­te har vär­vat klart hel­ler, men vi tyc­ker att vi har bli­vit bätt­re. Vi hop­pas att många ska ta näs­ta kliv, att många spe­la­re ska ha bli­vit in­di­vi­du­ellt bätt­re och att vi som lag ska bli bätt­re av det. Må­let är att gö­ra en bätt­re sä­song än i fjol, men se­dan hur långt det räc­ker är en an­nan sak. Vi har många sa­ker vi vill för­bätt­ra. Du har i in­ter­vju­er sagt att mål­skyt­tet mås­te bli bätt­re till den här sä­song­en. Hur har ni job­bat med det, och vil­ka spe­la­re ska gö­ra må­len? – Det blir myc­ket trä­ning på det. På att spe­lar­na ska bli bätt­re på att skju­ta, och att de ska kun­na skju­ta un­der press. Vi ska­pa­de många chan­ser i fjol, men gjor­de in­te mål. Vi ska trä­na mer på det, så är det ba­ra. Finns det någ­ra and­ra punk­ter ni mås­te för­bätt­ra? – Vi ha­de för myc­ket ut­vis­ning­ar för­ra året. Vi mås­te ha bätt­re di­sci­plin på den fron­ten. Vi tap­pa­de många mat­cher när vi släpp­te in mål i box­play. Hur tän­ker du kring match­ning­en av 17-åri­ge ta­lang­en Ti­mot­hy Liljegren? – Hur gam­mal man är har ing­en be­ty­del­se. Han har en kre­a­ti­vi­tet som få bac­kar har och det mås­te vi ut­nytt­ja. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Li­te mer ord­ning i sam­häl­let. Män­ni­skor mås­te re­spek­te­ra varand­ra. Många sa­ker i sam­häl­let hål­ler på att gå ut­för. Män­ni­skor mås­te ta an­svar för si­na hand­ling­ar mer.

Trä­na­ren An­ders El­debrink vill att Rög­le ska dra ner på an­ta­let onö­di­ga ut­vis­ning­ar den här sä­song­en – vil­ket det går att ha full för­stå­el­se för. För­ra sä­song­en drog Rög­le på sig he­la 526 ut­vis­nings­mi­nu­ter, vil­ket är drygt tio mi­nu­ter per match.

Cederholm.

Jesper Jen­sen.

El­debrink.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.