15

Hockeybibeln - - SPORT -

nor­da­me­ri­ka­ner finns i la­gen när se­ri­en in­leds. I fjol spe­la­de 26 nor­da­me­ri­ka­ner i se­ri­en (20 från se­ri­estart) och året in­nan he­la 47 (!) styc­ken. Tren­den ver­kar t yd­lig: det blir fär­re och fär­re trans­at­lan­ter i se­ri­en.

Alm­tu­nas ny­för­värv Victor Ekarv ha­de en tur­bu­lent vår. I mit­ten av april er­tap­pa­des han med den förbjudna sub­stan­sen me­tyl­hex­a­na­min och an­kla­ga­des för dop­ning. Cen­tern, som då till­hör­de Lu­leå, me­na­de att han fått i sig det via ett kost­till­skott där äm­net in­te fanns i in­ne­hålls­för­teck­ning­en och han po­li­san­mäl­de ock­så bu­ti­ken som sålt till­skot­tet. Trots det blev Ekarv av­stängd från all hoc­key i tre må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.