2

BERT RO­BERTS­SON

Hockeybibeln - - NEWS -

Klubb: Skel­l­ef­teå. Ål­der: 43. Po­si­tion: Trä­na­re. An­tal år i SHL: 9 (7 som trä­na­re och 2 som

spe­la­re).

An­tal SM-guld: 2. Sjun­de sä­song­en med Skel­l­ef­teå och nu är det de­fi­ni­tivt Bert Ro­berts­son som har ­hu­vud­an­sva­ret. Har ge­nom åren sva­rat för någ­ra klas­sis­ka tv-in­ter­vju­er och press­kon­fe­ren­ser. Tve­kar säl­lan att vi­sa käns­lor och står all­tid upp för de si­na, oav­sett om det hand­lar om spe­lar­na i la­get el­ler kil­lar­na i gru­van. Stic­ker verk­li­gen ut, på väl­digt många sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.