”DRÖMMEN ÄR ATT VIN­NA – MÅLSÄTTNINGEN ÄR SLUT­SPEL”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Hur bra är Djur­går­den 2017/2018 kont­ra Djur­går­den 2016/2017?

– Det åter­står att se, men vi vill ta vid där vi var mot slu­tet av för­ra ­sä­song­en. Vi har en hårt ar­be­tan­de trupp, som kan fyl­las på ef­tersom vi har Bro­din lång­tids­ska­dad. Kom­mer vi ta in nå­gon spe­la­re så sö­ker vi spets­kva­li­té­er till vår of­fen­siv. Vad har ni job­bat mest med un­der för­sä­song­en?

– Grun­der på is och ”off ice” med ex­tra fo­kus på att bli bätt­re med puck; det vill sä­ga på pass­ning­ar, mål­skyt­te och po­wer­play. Ni har två vas­sa mål­vak­ter. Hur ser du på kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen?

– De kom­mer spor­ra varand­ra. Bå­da kom­mer att få täv­la om plat­sen och mat­chas ut­i­från vår grund­plan. Fast­lagd plan har jag och mål­vaktsträ­na­ren gjort ut­i­från föl­jan­de: spelsche­ma, mot­stån­da­re och bäst för da­gen.

Vad har ni satt för mål­sätt­ning?

– Att för­bätt­ra oss från i fjol. Drömmen är att vin­na. Målsättningen är slut­spel. Vad mås­te klaf­fa för att drömmen ska gå i upp­fyl­lel­se?

– Allt. Grup­pen mås­te tro på att det går, spel­sy­ste­met mås­te sit­ta, en­he­ter­na mås­te hit­ta ke­min och vi mås­te få en full­träff i ut­veck­ling­en. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Ett full­satt Ho­vet he­la sä­song­en.

RO­BERT OHLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.