”DET ÄR OMÖJ­LIGT ATT SVA­RA PÅ”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Hur ser du på trup­pen ni fått ihop – är den bätt­re än den ni ha­de i fjol?

– Det är en väl­digt bred och spet­sig trupp. Om den är bätt­re får vi se. Vi ha­de en bra trupp i fjol ock­så. Nu ska vi se vad vi kan gö­ra till­sam­mans. Vad har ni fo­ku­se­rat på un­der för­sä­song­en?

– Vi har fo­ku­se­rat på att va­ra välträ­na­de, att ha ett spel­sy­stem som fun­ge­rar och jät­te­myc­ket grupp-pro­ces­ser. Det var myc­ket upp­stån­del­se kring Rasmus Dah­lin i fjol. Vad tror du att han kan åstad­kom­ma i år?

– Rasmus ska fort­sät­ta klätt­ra på kar­riärstrap­pan i lugn och ro. Han är väl­digt ung och be­hö­ver bli bätt­re men­talt, fy­siskt, so­ci­alt samt rent hoc­key­mäs­sigt. Han har myc­ket att job­ba på. Men det är helt klart en spän­nan­de spe­la­re. Hur be­dö­mer du på för­hand era guld­chan­ser den­na sä­song?

– Det är omöj­ligt att sva­ra på. Vi har ju in­te mött de and­ra la­gen än. Men vi har höga för­vänt­ning­ar på oss själ­va. Vår mål­sätt­ning är de­fi­ni­tivt att va­ra med och tam­pas om gul­det. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att vi får en värld där det är ­mind­re hat och mer kär­lek.

RO­GER RÖNN­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.