”FLER ENHETER SKA PRODUCERA”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Du gör din förs­ta sä­song som ­hu­vud­trä­na­re i SHL. Vil­ken är din störs­ta ut­ma­ning?

– Att ge in­fly­tan­de till mi­na med­ar­be­ta­re – le­da­re och spe­la­re – och va­ra tål­mo­dig och trygg i den sto­ra för­änd­rings­pro­cess som vi i or­ga­ni­sa­tio­nen be­fin­ner oss i.

Hur ser du på trup­pen ni fått ihop?

– Vi är nöj­da så här långt. Att få ­be­hål­la sam­ma mål­vaktspar tror vi ska hö­ja ni­vån to­talt sett. Fy­ra nya bac­kar kom­mer ta sin tid att få ihop. For­wards­si­dan är bre­da­re och det har vi med­ve­tet job­bat för. Vi vill få fler enheter att producera. Vil­ket ny­för­värv är du mest spänd på att få se i SHL och var­för?

– Jag är ny­fi­ken på Jes­se Vir­ta­nen som fått go­da om­dö­men från Fin­land. Han har en trygg per­son­lig­het och jag tror han att blir nyt­tig för oss. Li­kaså är det med Mi­chael Lin­dqvist. Han är klok bå­de på och utan­för isen.

Vad har ni dis­ku­te­rat för mål?

– För­e­ning­en har slut­spel som mål. Vi har för av­sikt att bli bätt­re än för­ra sä­song­en. För att gå långt i slut­spel krävs ett sam­spelt lag bred trupp och ett bra mål­vakts­spel. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att SHL star­tar.

JO­HAN PENNERBORN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.