”KLART ING­EN ÄR NÖJD MED DET”

Hockeybibeln - - ...TRÄNARNA -

Utsla­get i kvarts­fi­nal två år i rad. Hur ser du på det?

– Klart ing­en är nöjd med det. Vi gör vå­ra ana­ly­ser, väl med­vet­na om att det är små mar­gi­na­ler som av­gör. Men man kan se på vårt lag­byg­ge att det skil­jer sig li­te från de två se­nas­te sä­song­er­na. Dels har vi fått in mer kon­kur­rens med 14 for­wards i trup­pen, som vi in­te har haft ti­di­ga­re. Det kom­mer även hjäl­pa oss i ett even­tu­ellt slut­spel, då vi in­te blir li­ka ska­de­käns­li­ga. Dels blir årets upp­la­ga av LHC li­te mer gubb­tju­rigt. Vi har spe­la­re vars störs­ta driv­kraft är att vin­na, in­te att de är på väg nå­gon­stans. Många är spän­da på att se ”Monst­ret”. Vil­ka för­vänt­ning­ar kan vi ha på ho­nom med tan­ke på att han in­te stått sär­skilt myc­ket de se­nas­te sä­song­er­na?

– Han ska hjäl­pa oss bå­de med sitt mål­vakts­spel och sitt le­dar­skap. E­nsam kom­mer han in­te att va­ra n­ågon fräl­sa­re, men det för­vän­tar vi oss in­te att nå­gon ska va­ra. Men vi för­vän­tar oss att han spe­lar på en v­äl­digt hög ni­vå och att han är tung­an på vå­gen för oss vis­sa kväl­lar. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Som van­ligt så här års att vi är fris­ka och he­la, och att vi får job­ba i lugn och ro.

DAN TANG­NES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.