”VI SIK­TAR HÖGT MEN MÅS­TE FÖRST KOM­MA IN I DET”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Ni är till­ba­ka i SHL. Hur ser du på era möj­lig­he­ter?

– De är go­da. Vi ska kanske in­te snac­ka SM-guld, men vi ska va­ra med och tam­pas var­je dag. Sen får vi se hur långt det räc­ker. Prio är att slip­pa plats 13 och 14. Vi sik­tar högt men mås­te först kom­ma in i det. Se­dan tar vi det steg för steg. Ni har fem nor­da­me­ri­ka­ner i trup­pen. På vil­ket sätt kom­mer de att hjäl­pa la­get?

– För­hopp­ning­en är att de ska hjäl­pa oss myc­ket. Man le­tar svenskt men kan in­te ta svens­ka spe­la­re all­tid. Vi har h­öga krav och vill att de ska va­ra hyf­sat le­dan­de spe­la­re. Det ska bli kul att se Ke­a­ton El­ler­by. Det är en väl­digt spän­nan­de spe­la­re. Vad kom­mer ni spe­la för typ av hoc­key i år?

– Vi vill spe­la ett tajt för­svars­spel och ha myc­ket fart när vi vun­nit puck. Det ska gå rätt fort ge­nom mitt­zon. Far­ten och skrid­sko­åk­ning­en är två av vå­ra styr­kor. Sen mås­te vi va­ra väl­digt nog­gran­na när vi tap­par puck. Vid miss­tag blir man straf­fad på ett helt an­nat sätt. Vi vill så fort som möj­ligt an­pas­sa oss till spe­let i SHL. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att nä­ra och kä­ra får va­ra fris­ka. Det är prio ett i li­vet. Sen kom­mer spor­ten strax ef­ter. Man vill na­tur­ligt­vis ha pre­miär snart.

MAT­TI­AS KAR­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.