”VI GÅR IN FÖR ATT VIN­NA”

Hockeybibeln - - ...TRÄNARNA -

Hur ser sä­song­ens Väx­jö ut?

– Som van­ligt har vi en stark trupp. Vi har ett väl­digt bra mål­vaktspar. Den lil­la skill­na­den är att vi har ett li­te yng­re och mer ut­veck­lings­bart lag än ti­di­ga­re. Vi har ett lag med bra spetse­gen­ska­per och er­fa­ren­he­ter. Vi går in för att vin­na. Hur ser du på mål­vaktsvärv­ning­en Viktor Fasth?

– Mål­vak­ter har stor be­ty­del­se och vi har haft bra mål­vak­ter de se­nas­te åren. Viktor spet­sar till det yt­ter­li­ga­re. Sen vet vi vad Viktor Andrén vi­sa­de i fjol, så det blir en tuff kamp. Vad sä­ger du om nye Da­ni­el Ra­hi­mi?

Han är jät­te­bra. Det är en fan­tas­tisk kil­le att ha i om­kläd­nings­rum­met. Han stäl­ler sig först i le­det på isen och kom­mer va­ra vik­tig för oss med sin täv­lingsin­sikt och sät­tet han är en l­ag­kam­rat på. Ni tän­ker sko­la om Jan­ne Pe­so­nen till cen­ter. Var­för?

– Vi sak­nar en cen­ter och kän­ner att Jan­ne står för myc­ket klass och er­fa­ren­het och har vil­jan att vin­na. Vi t yc­ker att det är värt att tes­ta. Han är själv po­si­tiv. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Just nu ha­de det va­rit gott med ­li­te mat och en dusch ef­ter en blöt dag på golf­ba­nan med spon­so­rer.

SAM HALLAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.