”VILL VIN­NA ETT NYTT GULD NÄR MAN HAR FÅTT SMAK PÅ DET”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Hur kom­mer det sig att du byt­te HV71 mot Fär­je­stad?

– Jag ha­de va­rit i HV och Jön­kö­ping i fle­ra år och kört fast li­te. Jag vil­le ha en ny ut­ma­ning och by­ta stäl­le. Fär­je­stad var det bäs­ta al­ter­na­ti­vet. Jag fick bra in­tryck och ha­de bra sam­tal med klub­ben. Jag hop­pas få en stör­re roll här, men det gäl­ler att prestera ock­så. Det är ba­ra att gå ut och kö­ra hårt.

Hur var det att vin­na SM-guld?

– Jäk­ligt kul! Det kom li­te som en chock, men väx­te fram un­der sä­song­en. Det blev en del fi­ran­de ef­teråt, ha­ha. Kän­des det ve­mo­digt att läm­na e­fter gul­det?

– Nej, det kän­des rätt från bör­jan. Jag fick ett bra av­slut i HV. Och nu sik­tar du på att vin­na guld med Fär­je­stad?

– Ja, man vill vin­na ett nytt nu när man har fått smak på det.

Vil­ka ser du som di­na styr­kor?

– Jag t yc­ker att jag har bra spel­upp­fatt­ning, skrid­sko­åk­ning och skott. Jag vill bli star­ka­re och mer jäm­na­re i spe­let un­der en hel sä­song. Det ser skit­in­tres­sant ut. Vi har spe­lat helt okej på för­sä­song­en och har in­tres­san­ta spe­la­re. Till slut, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Det skul­le va­ra skönt att få en bra start på SHL. Och jag hop­pas att min fot fun­kar. Jag ha­de en knöl på fo­ten och ope­re­ra­des i ju­li.

CHRISTOF­FER TÖRN­GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.