”VI KAN VIN­NA MOT AL­LA LAG”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Du har skri­vit kon­trakt med E­dmon­ton Oi­lers men är ut­lå­nad till Djur­går­den. Hur har det va­rit att åter­vän­da till Sve­ri­ge?

– Det är skönt att kom­ma till­ba­ka och få snac­ka li­te svens­ka igen och hänga med gam­la kom­pi­sar.

Vad har du lärt dig i Nor­da­me­ri­ka?

– Myc­ket! Spe­ci­ellt ge­nom att kom­ma dit och bo själv. Jag fick ta a­nsvar och pla­ne­ra ti­den väl. Sen är det helt an­nan hoc­key. Spe­let är mer fy­siskt där bor­ta. Jag har ut­veck­lats så att jag spe­lar tuf­fa­re och hår­da­re än in­nan. Jag har bli­vit stör­re och ­star­ka­re och bätt­re på att fat­ta snab­ba be­slut. Då det är mind­re rin­kar får man in­te ­li­ka myc­ket tid med puc­ken. Vad tror du att du kan till­fö­ra till Djur­går­den?

– Jag vill till­fö­ra hårt och bra spel och bra första­pass. Jag vill hänga med upp i an­fal­len.

Hur ser du på la­gets chan­ser?

– Vi har ett in­tres­sant lag. Det är små mar­gi­na­ler men det känns som att vi kan vin­na mot al­la. Vi läg­ger allt fo­kus på pre­miä­ren. Sen tar vi det steg för steg. Må­let är att vin­na varen­da match. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att vi vin­ner SM-guld. Det har va­rit en dröm se­dan man var li­ten.

WIL­LI­AM LA­GES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.