”FOLK ÄR OER­HÖRT REVANSCHSUGNA”

Hockeybibeln - - ETT ÖGONBLICK... -

Med li­te di­stans på det, hur ser du på att du var tvung­en att läm­na Rög­le?

– Jag ser fram emot ett nytt ävent yr och att re­pre­sen­te­ra Brynäs. Jag gil­lar histo­ri­en Brynäs har, det de står för och är jät­te­glad för den här lös­ning­en. Jag hop­pas kun­na bi­dra med hårt jobb och lo­ja­li­tet. Hur kom­mer det att va­ra att mö­ta Rög­le tror du?

– Klart det kom­mer att va­ra spe­ci­ellt. Man har spe­lat där i många år, men när man är på isen är det ing­et man tän­ker på. Då hand­lar det om att vin­na var­je si­tu­a­tion och vin­na mat­chen. Som mot­stån­da­re, vad var det s­vå­ras­te med att mö­ta Brynäs?

– Kom­bi­na­tio­nen av fart och pass­nings­spel. De är duk­ti­ga på att lå­ta puc­ken gör job­bet och på så sätt få bra fart på spe­let.

Är det ett re­vansch­su­get Brynäs i år?

– Det har man ab­so­lut känt av. Folk är oer­hört revanschsugna. Det är nya för­ut­sätt­ning­ar, men själv­klart är det en li­ten driv­kraft att man föll på mål­snö­ret och vill stå där högst upp ef­ter sä­song­en. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Just nu är det att lyf­ta SM-buck­lan.

CHRISTOP­HER LIL­JE­WALL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.