PE­TER FORS­BERG, 65

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Vice ord­fö­ran­de i Svens­ka ishoc­key­för­bun­det, ord­fö­ran­de i elit­kom­mit­tén, med­lem i In­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­dets eve­ne­mangs- och ut­vär­de­rings­kom­mit­té.

Bor: Ma­ri­e­fred. In­komst 2015: 696 100 kr. Över­skott av ka­pi­tal: 97 045 kr. Bil­hand­la­ren ingick i Sö­der­täl­je SK:s sty­rel­se un­der ett drygt de­cen­ni­um och har job­bat för för­bun­det se­dan mil­len­ni­e­skif­tet. Fun­ge­ra­de som VM-ge­ne­ral 2002 och var 2015 val­be­red­ning­ens kan­di­dat till att bli ord­fö­ran­de i Svens­ka ishoc­key­för­bun­det, men va­let föll på An­ders Lars­son. Skö­ter för­hand­ling­ar­na med NHL och fick 2012 ige­nom den så kal­la­de fy­ra­års­re­geln, som ska le­da till att ta­lang­er­na in­te sö­ker lyc­kan i Nor­da­me­ri­ka för­rän de har eta­ble­rat sig i SHL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.