ERIK WESTBERG, 40

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Sport­chef på CMo­re och TV4.

Bor: Li­din­gö. In­komst 2015: 1 815

187 kr.

Över­skott av ka­pi­tal: 103 667 kr.

n När TV4-grup­pen 2015 be­stäm­de sig för att sam­ord­na sport­re­dak­tio­ner­na på CMo­re och TV4 be­höv­des en ny sport­chef. Det var då han till­sat­tes, Erik Westberg. 40-åring­en har job­bat in­om tv-in­du­strin i he­la sitt yr­kes­verk­sam­ma liv och kom när­mast från en tjänst som vd på ATG-äg­da Ka­nal 75. Han har även ett för­flu­tet som re­dak­tions- och sport­chef på Via­sat. Westberg vill sat­sa på svensk idrott, och vad det be­ty­der för SHL kan visst mä­tas i peng­ar. För ett år se­dan teck­na­des ett rät­tig­hets­av­tal som sträc­ker sig till 2024, värt drygt tre mil­jar­der kro­nor. Det ger var och en av de 14 SHL-klub­bar­na 37 mil­jo­ner kro­nor – per sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.