AN­DERS LARS­SON, 40

Hockeybibeln - - NEWS -

Roll: Ord­fö­ran­de i Svens­ka ishoc­key­för­bun­det, med­lem i In­ter­na­tio­nel­la ishoc­key­för­bun­det kon­kur­rensoch sam­ord­nings­kom­mit­té. Bor: Stock­holm. In­komst 2016: 1 252 100 kr.

Över­skott av ka­pi­tal: 858 935 kr. n Tog över ord­fö­ran­de­klub­ban 2015 och blev som vän­tat om­vald i yt­ter­li­ga­re två år vid som­ma­rens för­bundsmö­te. An­ders, som be­to­nar att han vill job­ba brett och lång­sik­tigt, väx­te upp i Gäv­le och bör­ja­de ti­digt en­ga­ge­ra sig som le­da­re i Brynäs. Han har ett för­flu­tet som do­ma­re och var 2003–2013 ord­fö­ran­de i Gäst­riklands ishoc­key­för­bund. Sitt förs­ta för­bundsupp­drag fick han 1997, då han an­ställ­des som do­mar­kon­su­lent. Han har även va­rit ord­fö­ran­de i täv­lings­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.