WEN­NER­HOLM: BOTTENNAPP I FJOL – NU SKA SÄC­KEN GE MO­DO TYNGD

Hockeybibeln - - MODO -

Mo­do föll pla­dask för­ra sä­song­en och fick sli­ta för att hål­la sig över kvalstrec­ket i slutom­gång­ar­na. Det var ing­et som ­fan­sen räk­nat med då sä­song­en star­ta­de.

Ny­sats­ning­en lyf­te ald­rig, la­get fick ald­rig den ut­veck­ling trä­na­ren Andre­as Jo­hans­son hop­pats på, och till slut blev si­tu­a­tio­nen ohåll­bar.

Nu tar ru­ti­ne­ra­de Hans Sär­kijär­vi över det som ska va­ra star­ten på Mo­dos väg till­ba­ka till SHL.

Han står för trygg­het i ett lä­ge där Ö-viksla­get be­hö­ver det som mest.

Mi­chael Sund­löv är ock­så ny som sport­chef och det känns som en ny era star­tar i klub­ben.

Vart det tar vägen känns li­te osä­kert, men jag är över­ty­gad om att Mo­do kom­mer att lig­ga på öv­re hal­van den här sä­song­en. Jag har dem som trea i mitt tips och grun­dar det på ”Säc­kens” ru­tin och tryg­ga grund­spel.

Men visst ser lagupp­ställ­ning­en li­te sva­jig ut med många ju­ni­o­rer där det kan stic­ka iväg åt vil­ket håll som helst. Ru­ti­ne­ra­de ny­för­vär­ven Mar­tin Røymark och Mar­cus Häggström, bå­da 30, har ett stort an­svar.

Se­dan får Mo­do hop­pas att ti­di­ga­re stor­ta­lang­er som Emil Mo­lin och Sam Marklund får det lyft al­la vän­tat på, även om Emil var en av Mo­dos bäs­ta re­dan i fjol. Det kan i al­la fall in­te gå säm­re än det gjor­de mar­dröms­sä­song­en 2016/2017.

MATS WEN­NER­HOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.