PAN­TERN

Hockeybibeln - - PANTERN -

Ro­bin JENSEN

Född: 1996-01-23. Längd: 189 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nors­borgs IF. Kom från: Djur­går­den, 2017.

2016/2017 (div 1): 30 mat­cher, 2,09 mål/match, 92,7 %. HA-mat­cher: 0.

Fostrad i Djur­går­den och i fjol ut­lå­nad till Kal­linge/Ron­ne­by i et­tan där det blev en stark start på se­nior­kar­riä­ren. Be­skrivs ha en bra grund­skol­ning. Lugn och me­to­disk mål­vakt som har fin tek­nik och bra spel­för­stå­el­se. Har po­ten­ti­al att slå ige­nom.

Jo­na­tan BJURÖ

Född: 1991-01-03. Längd: 182 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jonstorps IF. Kom från: Mo­do, 2017. 2016/2017: 18 mat­cher, 2,67 mål/match, 90,5 %. HA-mat­cher: 77.

In­led­de som et­ta i Mo­do i fjol men ef­ter att Erik Hanses vär­vats in i ok­to­ber så blev det mest tränöt­ning. Re­vanschu­gen och vill nu vi­sa hur bra han är. Lugn kee­per som vi­sat klass in­nan. Ba­ra 26 år — men re­pre­sen­te­rar sin sjun­de (!) klubb på all­svensk ni­vå.

An­ders GRÖNLUND

Född: 1989-01-03. Längd: 185 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Öje­by IF. Kom från: Lil­le­ham­mer, 2017. 2016/2017 (NOR): 45 mat­cher, 36 po­äng (7+29). HA-mat­cher: 178.

Ru­ti­ne­rad all­svensk back som va­rit ut­om­lands två år och som i fjol var lag­kap­ten i nors­ka Lil­le­ham­mer. Ska bli back­pap­pa och men­tor åt de yng­ra ta­lang­er­na. Lä­ser spe­let bra och lig­ger rätt i po­si­tions­spe­let. Bra of­fen­si­va verk­tyg. Sto­ra le­da­re­gen­ska­per.

Hugo DANIELSSON

Född: 1998-08-28. Längd: 191 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nac­ka HK. Kom från: Skellefteå, 2017. 2016/2017 (J20): 34 mat­cher, 11 po­äng (3+8). HA-mat­cher: 0.

Skellefteå-ut­bil­dad ta­lang med lo­van­de po­ten­ti­al som tes­tats i ju­ni­or­lands­la­gen och som SHL-de­bu­te­rat. Stor och kraft­full back som är re­jäl i för­svars­spe­let, stark kring kas­sen och bra på rö­ren. Har främs­ta egen­ska­per­na i de­fen­si­ven. Sak­nar se­ni­o­rer­fa­ren­het.

Fred­rik STYRMAN

Född: 1991-04-03. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ka­lix HF. Kom från: Os­kars­hamn, 2017. 2016/2017: 48 mat­cher, 9 po­äng (5+4). HA-mat­cher: 195.

Ti­di­ga­re JVM-back som in­te rik­tigt sla­git ige­nom helt och fullt men som är en rik­tigt bra kug­ge på all­svensk ni­vå. Lag­lo­jal och på­lit­lig all­round­back med fin skrid­sko­åk­ning och bra spel­sin­ne. Har mer of­fen­siv i sig än han fått ut hit­tills. Till­för er­fa­ren­het.

Wil­li­am PETHRUS

Född: 1997-09-28. Längd: 187 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ma­ri­estads Bo­IS. Kom från: Mo­ra, 2017. 2016/2017: 44 mat­cher, 9 po­äng (3+6). HA-mat­cher: 91.

Ta­lang som in­te blom­ma­de ut i Mo­ra. Mar­gi­nell roll i fjol — men var än­då +17. Skick­lig hö­ger­fat­tad li­ra­re med fint pass­nings­spel och skott och som ska till­fö­ra i po­wer­play. Stor men än­då mo­bil back­pjäs. Lo­van­de ta­lang som kan va­ra re­do för ge­nom­brott.

Andre­as SÖ­DER­BERG

Född: 1996-06-16. Längd: 194 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Skellefteå AIK. Kom från: Skellefteå, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 9 po­äng (3+6). HA-mat­cher: 97.

Tog sto­ra kliv i fjol och väx­te ut till en vik­tig pjäs i de­fen­si­ven. Till­drog sig SHL-in­tres­se i vå­ras men val­de att nob­ba för att li­ra ett år till i Pan­tern. Ro­bust och ag­gres­siv back som är sä­ker i egen zon. Be­hål­ler lug­net i pres­sa­de si­tu­a­tio­ner. Nyc­kel­spe­la­re.

To­bi­as EKBERG

Född: 1994-01-13. Längd: 178 cm. Vikt: 74 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tö­re­bo­da HF. Kom från: Lek­sand, 2017. 2016/2017: 48 mat­cher, 11 po­äng (5+6). HA-mat­cher: 48.

Till­hör­de Lek­sand i fjol men var ut­lå­nad till Os­kars­hamn — och där gjor­de han en vass sä­song och fick rik­ligt med is­tid. Skrid­s­ko­stark och spel­skick­lig back som är bra på att sät­ta igång spe­let snabbt. Även re­jäl och på­lit­lig i det de­fen­si­va spe­let.

Jesper MÅNGS

Född: 1997-06-16. Längd: 195 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mal­mö Red­hawks. Kom från: Mal­mö, 2017. 2016/2017: 34 mat­cher, 5 po­äng (0+5). HA-mat­cher: 34.

In­lå­nad från Mal­mö un­der sto­ra de­lar av fjol­å­ret och blir nu per­ma­nent del av la­get. In­körd i Pan­terns sy­stem se­dan i fjol och är en på­lit­lig bredd­back. Stor pjäs med fan­tas­tisk räck­vidd som fort­fa­ran­de hål­ler på att växa in i se­ni­or­hoc­keyn. Lo­van­de.

Jo­han IVARSSON

Född: 1995-07-06. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Fros­ta HC. Kom från: Mal­mö, 2017. 2016/2017: 34 mat­cher, 9 po­äng (1+8). HA-mat­cher: 78.

Ut­lå­nad till Pan­tern un­der sto­ra de­lar av fjol­å­ret och nu per­ma­nent löst från Mal­mö. Kan lyf­ta med tryg­ga­re mil­jö. Stor, sta­bil och lugn de­fen­siv back som spe­lar en­kelt. Har po­ten­ti­al och skick­lig­het för att även kun­na ut­veck­la det of­fen­si­va spe­let.

Kim JO­HANS­SON

Född: 1988-01-21. Längd: 187 cm. Vikt: 93 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lim­hamn HK. Kom från: Her­lev, 2013. 2016/2017: 46 mat­cher, 12 po­äng (5+7). HA-mat­cher: 137.

Lag­kap­ten, le­dar­ge­stalt och spel­mo­tor. Spe­lar all­tid med stort hjär­ta och kän­ner starkt för klub­ben. Vik­tig pus­sel­bit med sitt sto­ra slit, sitt upp­off­ran­de spel och sitt sätt att gå i brä­schen för la­get. Trög start i fjol men väx­la­de upp un­der sä­song­ens gång.

Ro­bin DAHSE

Född: 1992-04-30. Längd: 187 cm. Vikt: 92 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Lunds IS. Kom från: Halm­stad, 2014. 2016/2017: 50 mat­cher, 15 po­äng (7+8). HA-mat­cher: 109.

Gör nu fjär­de året i klub­ben och är där­med en av ve­te­ra­ner­na i la­get. Hårt job­ban­de for­ward med bra driv i skrid­sko­åk­ning­en. Un­der­kas­tar sig la­gets bäs­ta, kan spe­la i al­la spel­for­mer och ger all­tid allt. Har dubb­la 15-po­ängsår i ryg­gen — finns mer att ta ut?

Emil SAN­DIN

Född: 1988-02-28. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: SK Iron. Kom från: Kristi­an­stad, 2015. 2016/2017: 50 mat­cher, 13 po­äng (4+9). HA-mat­cher: 213.

Skick­lig två­vägs­spe­la­re med bra in­ten­si­tet i spe­let. Tum­mar ald­rig på ar­betsin­sat­sen. Dip­pa­de dock po­äng­mäs­sigt för­ra året och det finns mer pro­duk­ti­vi­tet att krä­ma ur hand­le­der­na. Bra på att snur­ra i an­fall­s­zon, täc­ka puc­ken och hit­ta fi­na pass­ning­ar.

Ax­el WEMMENBORN

Född: 1992-04-28. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kristi­an­stad IK. Kom från: Helsing­borg, 2015. 2016/2017: 52 mat­cher, 22 po­äng (11+11). HA-mat­cher: 104.

Tog enor­ma kliv i fjol: mer än för­dubb­lad po­ängs­körd och var en av spe­lar­na som drev la­get. Mångsidig spe­la­re som fun­ge­rar i al­la spel­for­mer och kan spe­la bå­de cen­ter och vinge. Har speed och hög ar­betska­pa­ci­tet. Stark i box play och tek­ningscir­keln.

Se­basti­an STRANDBERG

Född: 1992-06-04. Längd: 177 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: Oden­se, 2017. 2016/2017 (DAN): 40 mat­cher, 45 po­äng (13+32) HA-mat­cher: 24.

Hann med 112 SHL-mat­cher med HV71 följt av två år ut­om­lands — och le­ve­re­ra­de en stark po­äng­sä­song i Dan­mark i fjol. Skrid­s­ko­stark två­vägscen­ter som job­bar sten­hårt. Otro­ligt nyt­tig spelar­typ för al­la lag. Till­tänkt för en le­dan­de och cen­tral roll.

Ol­le LISS

Född: 1992-10-24. Längd: 187 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björ­bo IF. Kom från: Väs­ter­vik, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 34 po­äng (23+11). HA-mat­cher: 54.

Gjor­de dun­der­suc­cé i Väs­ter­vik i fjol och spot­ta­de in mål, bland an­nat sex kas­sar på de fem sista grundse­ri­e­mat­cher­na. ­Of­fen­siv spets­spe­la­re som ska­par ore­da i an­fall­s­zon och som har ett vasst av­slut. Skott­glad. Ny suc­cé lär öpp­na för SHL-spel.

Se­basti­an DYK

Född: 1992-09-24. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IF Mal­mö Red­hawks. Kom från: Asplö­ven, 2016. 2016/2017: 46 mat­cher, 27 po­äng (12+15). HA-mat­cher: 248.

Po­äng­lös förs­ta sex mat­cher­na i fjol men se­dan loss­na­de det. Ut­veck­lats till en på­lit­lig po­äng­spe­la­re — le­ve­re­rat 26, 30 och 27 po­äng tre se­nas­te all­svens­ka åren — och har po­ten­ti­al för att gö­ra 20 mål. Stark på rö­ren, job­bar hårt och ska­par mål­chan­ser.

Se­basti­an SE­LIN

Född: 1992-02-09. Längd: 187 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Mo­rön BK. Kom från: Alm­tu­na, 2017. 2016/2017: 48 mat­cher, 14 po­äng (7+7). HA-mat­cher: 142.

Led av den ut­ö­ka­de kon­kur­ren­sen i Alm­tu­na i fjol, fick spe­la mind­re och gick ock­så bak­åt po­äng­mäs­sigt. Spän­nan­de spe­la­re med här­lig löd i åk­ning­en samt ett rappt, di­stinkt skott som i en stör­re roll kan få ett ge­nom­brott. Of­fen­siv och skott­glad.

Carl ÅSELL

Född: 1994-02-27. Längd: 189 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­by IK. Kom från: Väs­ter­vik, 2017. 2016/2017 (div 1): 33 mat­cher, 29 po­äng (12+17). HA-mat­cher: 110.

In­led­de med Väs­by i et­tan i fjol men av­slu­ta­de med all­svenskt spel i Väs­ter­vik. Rivjärns­for­ward med mas­sor och ener­gi. Står för fart, fläkt och fy­siskt spel. Har ock­så tek­nis­ka skills men in­te haft of­fen­si­va rol­ler på all­svensk ni­vå. Pas­sar i Pan­terns spel.

Mar­tin JANOLHS

Född: 1991-05-04. Längd: 188 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: He­de­mo­ra SK. Kom från: Alm­tu­na, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 26 po­äng (12+14). HA-mat­cher: 364.

Vux­it ut till en po­äng­spe­la­re av rang och sva­rat för 21, 24, 24 och 26 po­äng de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na. Stor, avig och snabb for­ward med ett rik­tigt rappt och vasst skott — och skju­ter of­ta. Po­äng­kung i Pan­terns po­wer­play i fjol. Nyc­kel­spe­la­re of­fen­sivt.

Oscar NORD

Född: 1996-11-06. Längd: 191 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Nor­dia/Bagar­mos­sen HC. Kom från: Mal­mö, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 17 po­äng (7+10). HA-mat­cher: 52.

All­svensk de­but­sä­song i fjol — men såg in­te ut att ha gjort a­nnat än att ha spe­lat i se­ri­en. Smart och stark all­round­spe­la­re som lä­ser av spe­let och he­la ti­den lig­ger rätt. Vi­sa­de spets­kom­pe­tens i box­play för­ra sä­song­en och hans fy­ra mål där var se­rie­bäst.

Ste­fan SÖDER

Född: 1990-02-11. Längd: 183 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ham­mar­by IF. Kom från: Tro­ja-Ljung­by, 2017. 2016/2017 (div 1): 38 mat­cher, 38 po­äng (17+21). HA-mat­cher: 29.

Po­äng­stark i et­tan un­der fle­ra år och en vik­tig bric­ka när Tro­ja avan­ce­ra­de upp i vå­ras. Van vid att gö­ra po­äng och bru­kar va­ra ef­fek­tiv i po­wer­play — och ska för­sö­ka anam­ma den rol­len även på all­svensk ni­vå. Dri­ven spe­la­re som he­la ti­den vill bli bätt­re.

Den­nis SVENSSON

Född: 1992-09-11. Längd: 180 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kristi­an­stads IK. Kom från: Kristi­an­stad, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 27 po­äng (14+13). HA-mat­cher: 52.

En av al­la Pan­terns fynd­värv­ning­ar som blom­mat ut till star­ka all­svens­ka spe­la­re. Suc­cé­stämp­lad all­svensk de­but­sä­song i fjol med 27 po­äng, +12 och väg­vin­nan­de lir. ”La­te bloo­mer” med den blixt­ran­de skrid­sko­åk­ning­en som står ut. Or­kar han föl­ja upp?

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.