SÖDERTÄLJE

Hockeybibeln - - SÖDERTÄLJE -

Ge­or­ge SØRENSEN

Född: 1995-05-15. Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Land: Dan­mark. Mo­der­klubb: Her­ning IK. Kom från: Alm­tu­na, 2017. 2016/2017: 18 mat­cher, 2,79 mål/match, 88,6 %. HA-mat­cher: 18.

All­svenskt de­butår med Alm­tu­na i fjol men fick mest nö­ta trä bakom giv­ne Jo­nas Jo­hans­son. Stort mål­vaktslöf­te med många bra egen­ska­per. Sak­nar stor­lek men kom­pen­se­rar med bra blick, ex­plo­si­vi­tet och fin tek­nik. Med i dans­ka VM-trup­pen i vå­ras.

Alex­an­der SAHLIN

Född: 1991-05-08. Längd: 185 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Brynäs IF. Kom från: Alm­tu­na, 2015. 2016/2017: 43 mat­cher, 2,79 mål/match, 90,8 %. HA-mat­cher: 70.

Ing­en strå­lan­de sta­tistik i fjol men det be­rod­de mest på SSK:s un­der­må­li­ga för­svars­spel. Ha­de en stor ut­veck­ling, var la­gets klart mest vär­de­ful­la spe­la­re och stor­spe­la­de i match ef­ter match. Stal ibland po­äng på egen hand. Stor nyc­kel­spe­la­re.

Se­basti­an OWUYA

Född: 1991-10-08. Längd: 192 cm. Vikt: 91 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Djur­går­dens IF. Kom från: Sundsvall, 2017. 2016/2017 (div 1): 39 mat­cher, 27 po­äng (4+23). HA-mat­cher: 0.

Ti­di­ga­re stor­ta­lang som NHL-draf­ta­des men som se­dan fast­nat i et­tan. Får nu änt­li­gen en all­svensk chans. Stor­vux­en back med de­fen­si­ven som adels­mär­ke. Stark runt eg­na kas­sen, gra­nit­hård i när­kam­per­na och tve­kar in­te att spe­la fy­siskt. Ger sig in­te.

Nick­las GROSSMANN

Född: 1985-01-22. Längd: 193 cm. Vikt: 105 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gnes­ta IK. Kom från: Örebro, 2017. 2016/2017 (SHL): 28 mat­cher, 2 po­äng (0+2). HA-mat­cher: 4.

Över­läg­set CV i se­ri­en med bland an­nat 592 NHL-mat­cher och två VM-tur­ne­ring­ar. Gläns­te in­te i SHL i fjol och trög­fo­ta­de bac­kar har det job­bigt på all­svensk ni­vå – men kom­mer be­ty­da mas­sor med sin ru­tin, fy­sik och pon­dus. Slår sten­hår­da pass­ning­ar.

Ste­fan JO­HANS­SON

Född: 1988-03-15. Längd: 186 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Munksunds SSK. Kom från: AIK, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 12 po­äng (3+9). HA-mat­cher: 147.

Tap­pat se­dan han var SHL-mäs­sig men än­då en klass­back på all­svensk ni­vå. Gnist­ra­de in­te i fjol men mat­cha­des hår­dast av ­al­la i AIK. Sta­bil back som han­te­rar al­la spel­for­mer med sin smart­ness, spel­för­stå­el­se och pass­nings­spel. Skju­ter mer än gär­na.

Pet­ter HANSSON

Född: 1996-05-16. Längd: 187 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gisla­veds SK. Kom från: Lin­kö­ping, 2017. 2016/2017 (SHL): 22 mat­cher, 1 po­äng (0+1). HA-mat­cher: 37.

Ta­lang som in­te lyc­kats ta en or­di­na­rie trö­ja i Lin­kö­ping ut­an som lå­nats ut till all­svens­ka klub­bar se­nas­te åren. Gör om­start i SSK och be­hö­ver trygg­het för att mog­na. Smart, spel­skick­lig och kon­struk­tiv back som är bäst of­fen­sivt. Har ett vasst di­rekt­skott.

Jo­nas LIWING

Född: 1983-01-29. Längd: 179 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: IK Gö­ta. Kom från: Os­kars­hamn, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 22 po­äng (3+19). HA-mat­cher: 277.

Lev­de in­te upp till de höga för­vänt­ning­ar­na i Os­kars­hamn i fjol. Var okej (sta­bil de­fen­sivt, var den back i se­ri­en som gjor­de näst mest po­äng i PP) men skul­le ju gnist­ra. Tar ny fart i SSK. ­Bli­vit mer av en all­round­back med åren. Kom­mer be­ty­da myc­ket.

Mar­cus BOHMAN

Född: 1993-10-03. Längd: 182 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Södertälje SK. Kom från: Tim­rå, 2016. 2016/2017: 52 mat­cher, 10 po­äng (3+7). HA-mat­cher: 195.

En­de bac­ken från i fjol som är kvar. Egen pro­dukt och enorm publikfa­vo­rit tack va­re sitt upp­off­ran­de spel. De­fen­siv kug­ge som kä­kar puck i al­la lä­gen och som brin­ner för klubb­mär­ket. Spe­la­de mest av al­la i la­get för­ra sä­song­en. La­gets hjär­ta och själ.

Jacob SPÅNGBERG

Född: 1994-06-12. Längd: 188 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ene­by­bergs IF. Kom från: AIK, 2017. 2016/2017: 48 mat­cher, 10 po­äng (3+7). HA-mat­cher: 99.

Vi­sat fi­na in­ten­tio­ner stund­tals men in­te lyc­kats ta kli­vet ut till en all­svensk topp­back un­der ti­den i AIK. Kanske kan mil­jöom­byte va­ra det som be­hövs. All­round­back med fin stor­lek och l­ovan­de of­fen­siv. Ku­ri­o­sa: tjuvring­de till SSK un­der sin AIK-tid...

Victor AN­DERS­SON

Född: 1991-04-04. Längd: 179 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ha­ninge IF. Kom från: Hud­dinge, 2016. 2016/2017: 34 mat­cher, 10 po­äng (3+7). HA-mat­cher: 34.

Kom till SSK un­der no­vem­ber i fjol och riv­star­ta­de bå­de spe­loch po­äng­mäs­sigt. Mat­ta­des nå­got po­äng­mäs­sigt ef­ter det men bi­drog med myc­ket ener­gi. Riv- och slit­spe­la­re som ba­ra kör. In­te stor men tve­kar in­te att ge sig in när­kam­per. Du­ra­cell­ka­nin.

Nick­las HEINERÖ

Född: 1992-03-02. Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väs­ter­ha­ninge IF. Kom från: AIK, 2017. 2016/2017: 14 mat­cher, 4 po­äng (1+3). HA-mat­cher: 64.

Haft två rik­tigt tunga ska­de­sä­song­er och knappt kun­nat spe­la alls. Nu är väl elän­det över? Of­fen­siv, spel­skick­lig och tek­nisk for­ward som spru­tat in po­äng i J20 Su­perE­lit och et­tan men som mås­te be­vi­sa att han kan pro­du­ce­ra även på all­svensk ni­vå.

Se­basti­an HÖGLUND

Född: 1992-09-14. Längd: 181 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Gi­mo IF. Kom från: Ti­erp, 2015. 2016/2017: 50 mat­cher, 13 po­äng (4+9). HA-mat­cher: 129.

Skrid­s­ko­stark cen­ter som kan ut­ma­na men som fick ut väl­digt li­te av sin of­fen­siv för­ra sä­song­en. Där finns be­tyd­ligt mer att häm­ta i år. Gör nyt­tigt jobb i det tys­ta. Ny as­si­ste­ran­de kap­ten. Mind­re smick­ran­de: -27 i plus­mi­nus var sämst i se­ri­en i fjol.

Lucas CARLSSON

Född: 1994-05-25. Längd: 179 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Hud­dinge, 2012. 2016/2017: 51 mat­cher, 27 po­äng (10+17). HA-mat­cher: 113.

En av få li­ra­re som var med ner i et­tan och vän­de. Spe­la­de med svi­ter­na av en höft­ska­da i fjol men gjor­de det än­då bra. Ope­re­rad i vå­ras och re­ha­ben har gått snab­ba­re än för­vän­tat. Kan li­ra vinge men är bäst som cen­ter. Hel och frisk kan han ex­plo­de­ra i år.

Thom FLODQVIST

Född: 1990-08-13. Längd: 179 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Södertälje SK. Kom från: Kristi­an­stad, 2017. 2016/2017 (div 1): 25 mat­cher, 37 po­äng (14+23) HA-mat­cher: 110.

Till­ba­ka i mo­der­klub­ben. Svag start i all­svens­ka Pan­tern i fjol och skep­pa­des till et­tan där han spru­ta­de in po­äng på lö­pan­de band. Ny all­svensk chans nu. Skick­lig li­ra­re som är kre­a­tiv med puc­ken. Spe­lar med hög in­ten­si­tet och job­bar all­tid hårt.

Fre­dric WEIGEL

Född: 1992-04-23. Längd: 180 cm. Vikt: 72 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ha­ninge IF. Kom från: Ha­ninge, 2015. 2016/2017: 52 mat­cher, 31 po­äng (7+24). HA-mat­cher: 56.

Spel­mo­tor och of­fen­siv ka­ta­ly­sa­tor. Spel­skick­lig play­ma­ker med här­lig blick för spe­let och sam­met i hand­le­der­na. Duk­tig på att öpp­na ytor med si­na pass­ning­ar. Kan bli mer ego­is­tisk men är sam­ti­digt ing­en na­tur­lig skytt. Finns en ni­vå till att ta fram?

Ham­pus OLS­SON

Född: 1995-04-20. Längd: 195 cm. Vikt: 96 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Rög­le BK. Kom från: Kal­linge/Ron­ne­by, 2017. 2016/2017 (div 1): 38 mat­cher, 30 po­äng (8+22). HA-mat­cher: 13.

Rög­le-fostrad ta­lang som ef­ter ett år i Ka­na­da och två i et­tan nu får chan­sen att vi­sa upp sig på all­svensk ni­vå. Stor och tung for­ward med myc­ket po­wer i sig. Har bra tryck i åk­ning­en och age­rar med myc­ket kraft. Ha­de po­äng­mäs­sig isloss­ning i fjol.

Christop­her BENGTSSON

Född: 1993-10-19. Längd: 178 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Hud­dinge IK. Kom från: Tings­ryd, 2017. 2016/2017: 33 mat­cher, 16 po­äng (7+9). HA-mat­cher: 73.

Prov­spe­la­de till sig ett kon­trakt med Tings­ryd i fjol och gjor­de det bra även om en lång ska­d­e­pe­ri­od för­stör­de de­lar av vin­tern. Haft en hat­tig se­nior­kar­riär med många klub­by­ten men kanske är re­do att lan­da nu. Fart­fylld li­ra­re med bra po­äng­po­ten­ti­al.

Mar­kus PERSSON

Född: 1989-08-25. Längd: 192 cm. Vikt: 97 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Björ­bo IF. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 11 mat­cher, 5 po­äng (2+3). HA-mat­cher: 194.

I fjol hann sä­song­en knappt bör­ja in­nan en fot­ska­da sat­te stopp för så gott som he­la vin­tern. Frisk och re­vansch­su­gen nu. Är en of­fen­siv klas­spe­la­re på all­svensk ni­vå. Bra på rö­ren, här­lig tek­nik och kan pro­du­ce­ra po­äng. Re­jäl och svår att flyt­ta på.

Måns LINDBÄCK

Född: 1996-08-04. Längd: 185 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kal­mar HC. Kom från: Tä­by, 2012. 2016/2017: 48 mat­cher, 9 po­äng (7+2). HA-mat­cher: 48.

Gjor­de sin förs­ta se­ni­or­sä­song i fjol och var en av få ljus­glim­tar i la­get. Väx­te un­der vin­terns gång. Ri­vig, in­ten­siv och fart­fylld for­ward med hög ar­betska­pa­ci­tet. Främst ener­gi­spe­la­re i fjol men har en of­fen­siv upp­si­da så det finns mer att ta av. Spän­nan­de.

Ste­fan GRÅHNS

Född: 1982-04-19. Längd: 181 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Södertälje SK. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 52 mat­cher, 25 po­äng (9+16). HA-mat­cher: 392.

Till­ba­ka i mo­der­klub­ben. En pest på isen: snac­kar en hel del, full­föl­jer var­je när­kamp och ska­ver sig in un­der skin­net på mot­stån­dar­na. Ska­par myc­ket ore­da med sin oöm­ma och in­ten­si­va spel­stil och äls­kar när det het­tar till. Gör även en hel del po­äng.

Henrik NYBERG

Född: 1994-06-19. Längd: 183 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Stocksunds IF. Kom från: Björklö­ven, 2015. 2016/2017: 38 mat­cher, 11 po­äng (5+6). HA-mat­cher: 91.

Ener­gi­knip­pe och du­ra­cell­ka­nin som ba­ra kör och kör och kör. Job­bar sten­hårt i al­la lä­gen, un­der­kas­tar sig la­gets bäs­ta och är bra på att ska­pa yta bå­de för sig själv och lag­kam­ra­ter. Har en in­ne­bo­en­de of­fen­siv – men har in­te fått ut den på all­svensk ni­vå.

Tho­mas VALKVÆ-OLSEN

Född: 1993-05-18. Längd: 186 cm. Vikt: 90 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Frisk As­ker. Kom från: Karlsko­ga, 2017. 2016/2017: 49 mat­cher, 28 po­äng (17+11). HA-mat­cher: 49.

Bil­da­de suc­cé­ked­ja med Victor Ejdsell och Alex La­voie i Bik i fjol och ska nu vi­sa att han fun­ge­rar i and­ra mil­jö­er. Po­äng­spe­la­re och hö­ger­skytt med ett rik­tigt bra mål­sin­ne. Var se­ri­ens ­bäs­ta mål­skytt i po­wer­play i fjol. Kom­mer få en vik­tig of­fen­siv roll.

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.