TINGS­RYD

Hockeybibeln - - TINGSRYD -

Andre­as LJUNGGREN

Född: 1995-07-18. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Borås HC. Kom från: Han­hals, 2017.

2016/2017 (div 1): 22 mat­cher, 2,31 mål/match, 93,6 %. HA-mat­cher: 0.

Gjor­de en stark och fin sä­song med Han­hals i fjol och får nu chan­sen en ni­vå upp. Tings­ryd hop­pas på en lik­nan­de ut­veck­ling som fjol­års­suc­cén Niklas Ru­bin — som har just Han­hals som sin mo­der­klubb. Kom­mer in­le­da som back­up men få si­na chan­ser.

Niklas RU­BIN

Född: 1995-12-23. Längd: 182 cm. Vikt: 82 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Han­hals IF. Kom från: Var­berg, 2016. 2016/2017: 39 mat­cher, 1,93 mål/match, 93,9 %. HA-mat­cher: 39.

Vär­va­des som lo­van­de ta­lang i fjol men ha­de en helt ma­ka­lös ut­veck­ling och slog ige­nom med dun­der och brak och var en av se­ri­ens bäs­ta målvakter. Fick även chan­sen som tred­je­mål­vakt i HV71 i slut­spe­let. En lik­nan­de vin­ter till och det dof­tar SHL-av­tal.

Niklas ENBERG

Född: 1986-02-02. Längd: 185 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: In­fjär­dens SK. Kom från: Oden­se, 2014. 2016/2017: 29 mat­cher, 7 po­äng (4+3). HA-mat­cher: 296.

Stöt­te­spe­la­re för två år se­dan men fick fjol­å­ret spo­li­e­rat av fle­ra ska­dor och kom ald­rig upp i nor­mal stan­dard. Till­ba­kastuds i år? Skick­lig all­round­back: bra på rö­ren, lä­ser spe­let fint och är bryt­nings­sä­ker i egen zon. Har dess­utom bra pass­nings­spel.

Måns HERMANSSON

Född: 1993-05-22. Längd: 181 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Tings­ryd J, 2013. 2016/2017: 46 mat­cher, 7 po­äng (3+4). HA-mat­cher: 107.

Egen pro­dukt och lo­jal tro­tjä­na­re som vux­it in i det all­svens­ka tem­pot un­der två sä­song­er. Vik­tig på isen där han går i brä­schen med sin in­ställ­ning, pas­sion och sitt upp­off­ran­de spel i al­la lä­gen. Främst en de­fen­siv kug­ge men har ock­så ett tungt slagskott.

Si­mon KARLS­SON

Född: 1993-07-23. Längd: 189 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Karls­kro­na HK. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 43 mat­cher, 16 po­äng (4+12). HA-mat­cher: 88.

Mis­sa­de två och ett halvt år på grund av kör­tel­fe­ber in­nan han gjor­de come­back i fjol. Fick, ut­an för­kla­ring, läm­na Södertälje i no­vem­ber och ham­na­de i stäl­let i Väs­terås. Sö­ker lugn och ro nu. Hö­ger­fat­tad, stor och spel­skick­lig back med fin po­ten­ti­al.

Ro­bin OLS­SON

Född: 1989-02-05. Längd: 189 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Pan­tern, 2010. 2016/2017: 50 mat­cher, 4 po­äng (1+3). HA-mat­cher: 193.

Lag­kap­ten, iden­ti­tets­bä­ra­re och rygg­rads­spe­la­re. Tar stort an­svar ut­an­för isen och be­ty­der enormt myc­ket för la­get – men är gans­ka be­grän­sad som hoc­key­spe­la­re. De­fen­sivt och en­kelt spe­lan­de back som skul­le be­hö­va dra ner fel­mar­gi­na­len li­te.

Adam ÅKES­SON

Född: 1990-06-25. Längd: 185 cm. Vikt: 88 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Karlsko­ga, 2015. 2016/2017: 49 mat­cher, 15 po­äng (4+11). HA-mat­cher: 238.

Mat­cha­des hår­dast av al­la bac­kar i fjol och skrev ef­ter sä­song­en­på ett färskt två­års­av­tal. Egen pro­dukt som kän­ner myc­ket för klubb­mär­ket. Stic­ker in­te ut på isen men gör all­tid ett sta­bilt och ge­di­get dags­ver­ke. Vik­tig stöt­te­pe­la­re och de­fen­siv kug­ge.

Adri­an SAXRUD DANIELSEN

Född: 1992-09-27. Längd: 190 cm. Vikt: 90 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Stor­ha­mar IL. Kom från: Stjer­nen, 2017. 2016/2017 (GET): 45 mat­cher, 31 po­äng (7+24). HA-mat­cher: 0.

Slog ige­nom i nors­ka li­gan i fjol och knac­kar nu på dör­ren till lands­la­get. Fy­siskt spe­lan­de två­vägs­back som sit­ter på en in­tres­sant kom­bi­na­tion av stor­lek, tuff­het, spel­skick­lig­het och po­äng­pro­duk­tion. Ploc­kats in för att få mer musk­ler i egen zon.

Daniel NORBE

Född: 1995-08-22. Längd: 180 cm. Vikt: 84 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Väx­jö La­kers HC. Kom från: HV71, 2015. 2016/2017: 51 mat­cher, 17 po­äng (5+12). HA-mat­cher: 102.

Har på två sä­song­er vand­rat från en try­out till att va­ra en av la­gets mest sta­bi­la bac­kar. Tog sto­ra kliv i fjol och över­ras­ka­de med att sam­la ihop en hel del po­äng — men an­nars i hu­vud­sak en sta­bil och re­jäl de­fen­siv back. Trygg och stres­sar säl­lan.

Mat­hi­eu TOUSIG­NANT

Född: 1989-11-21. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Land: Ka­na­da. Mo­der­klubb: -. Kom från: Ravensburg, 2017. 2016/2017 (DEL2): 45 mat­cher, 45 po­äng (17+28). HA-mat­cher: 0.

Vräkt in po­äng i tys­ka andra­li­gan un­der två sä­song­er. Kom­plett cen­ter­typ som kom­bi­ne­rar tufft och fy­siskt spel med fin­lir och vack­ra pass­ning­ar. Vär­vad för att le­da förs­ta­ked­jan, va­ra ­po­äng­kung och sty­ra i po­wer­play. Fått en del kri­tik för sitt hu­mör.

Ham­pus MELÉN

Född: 1995-02-28. Längd: 191 cm. Vikt: 85 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kal­linge/Ron­ne­by IF. Kom från: Mör­rum, 2017. 2016/2017 (Div 2): 25 mat­cher, 32 po­äng (12+20). HA-mat­cher: 0.

Spe­lat ju­ni­or­hoc­key i Tings­ryd och är nu till­ba­ka i klub­ben. Draf­tad av Detro­it Red Wings — men spe­la­de i di­vi­sion två (!) i fjol. Re­jäl, hårt job­ban­de och skick­lig for­ward som ta­git li­te tid på sig i ut­veck­ling­en. Bra med puc­ken och har of­fen­si­va skills.

Kim TALLBERG

Född: 1991-10-26. Längd: 184 cm. Vikt: 87 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Sudrets HC. Kom från: Vi­ta Häs­ten, 2017. 2016/2017: 9 mat­cher, 1 po­äng (1+0). HA-mat­cher: 33.

In­led­de fjol­å­ret i et­tan med Ny­bro och av­slu­ta­de med all­svenkt spel i Vi­ta Häs­ten. Dä­re­mel­lan blev det en match som i­nlå­nad i Tings­ryd. Ri­vig och in­ten­siv spe­la­re men som in­te fått igång sin of­fen­siv på all­svensk ni­vå. Dags att ta ett steg till nu?

Emil FORSLUND

Född: 1993-09-21. Längd: 174 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ti­da­holms HF. Kom från: Lek­sand, 2013. 2016/2017: 46 mat­cher, 18 po­äng (10+8). HA-mat­cher: 98.

Fan­tas­tisk skrid­sko­å­ka­re med en otro­lig ac­ce­le­ra­tion. En av se­ri­ens snab­bas­te spe­la­re och vass i om­ställ­nings­spe­let. Lag­lo­jal hoc­key­ar­be­ta­re som job­bar över sto­ra ytor och som i fjol fick li­te isloss­ning of­fen­sivt. Bli­vit kärn­spe­la­re och går in på fem­te året.

Jacob DAHLSTRÖM

Född: 1993-04-15. Längd: 188 cm. Vikt: 90 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Jär­fäl­la HC. Kom från: Fred­rik­shavn, 2016. 2016/2017: 49 mat­cher, 24 po­äng (13+11). HA-mat­cher: 213.

Fick sprutt på of­fen­si­ven i Dan­mark och tog med sig det vun­na själv­för­tro­en­det till Tings­ryd där han no­te­ra­de över­ras­kan­de myc­ket po­äng i fjol. Skrid­s­ko­stark, ener­gisk och hårt ar­be­tan­de lag­spe­la­re som är skick­lig runt sar­ger­na. Ka­rak­tärs­spe­la­re.

Pa­trik NILS­SON

Född: 1994-04-13. Längd: 183 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Ved­dinge HK. Kom från: Bo­fors, 2012. 2016/2017: 51 mat­cher, 15 po­äng (5+10). HA-mat­cher: 106.

Tog väl in­te det där yt­ter­li­ga­re kli­vet i fjol som många trod­de ef­ter pig­ga pre­sta­tio­ner sä­song­en in­nan — även om im­po­ne­ran­de +12 i plus­mi­nus var starkt. Har fin fart på rö­ren och po­ten­ti­al för att bli en po­äng­spe­la­re – men mås­te vå­ga ta för sig mer.

Mats FRØSHAUG

Född: 1988-07-31. Längd: 189 cm. Vikt: 87 kg. Land: Nor­ge. Mo­der­klubb: Mang­le­rud Star. Kom från: Väs­ter­vik, 2017. 2016/2017: 46 mat­cher, 22 po­äng (13+9) HA-mat­cher: 48.

Gjor­de en stark sä­song i ny­kom­ling­en Väs­ter­vik i fjol — bå­de spel- och po­äng­mäs­sigt. Stor, oöm och svår­flyt­tad två­vägs­vinge som ar­be­tar över sto­ra ytor. In­te lätt att stop­pa när han väl fått upp far­ten och ur­stark längs sar­ger­na. Har gott om ru­tin.

Wil­li­am ROM­FORS

Född: 1997-09-16. Längd: 178 cm. Vikt: 75 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: HV71. Kom från: HV71, 2017. 2016/2017 (J20): 43 mat­cher, 47 po­äng (17+30). HA-mat­cher: 0.

Po­äng­kung i HV71:s J20-lag för­ra sä­song­en och ska nu gö­ra sin förs­ta he­la se­ni­or­sä­song. Klas­sisk svensk cen­ter som spe­lar klokt och smart över he­la isen. Be­hö­ver växa till sig li­te men kom­mer långt på sin spelin­tel­li­gens och skick­lig­het. Lo­van­de.

Daniel ÖHRN

Född: 1993-01-27. Längd: 180 cm. Vikt: 83 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tim­rå IK. Kom från: Spar­ta, 2017. 2016/2017 (NOR): 38 mat­cher, 41 po­äng (11+30). HA-mat­cher: 142.

Var på­lit­lig cen­ter i Tim­rå i fle­ra år in­nan han byt­te till Nor­ge i fjol — och ex­plo­de­ra­de po­äng­mäs­sigt. Gör in­tres­sant all­svensk come­back med tan­ke på of­fen­si­va isloss­ning­en. Slit­stark och hårt job­ban­de två­vägs­spe­la­re som är skick­lig med puc­ken.

Mi­kael FRYCKLUND

Född: 1993-05-04. Längd: 188 cm. Vikt: 94 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: VIK Väs­terås HK U. Kom från: Väs­terås, 2017. 2016/2017: 51 mat­cher, 27 po­äng (11+16). HA-mat­cher: 237.

Som ung stämp­lad som den ”nye Pa­trik Berglund”. Blan­dad kom­pott i Väs­terås i fjol men bra un­der fram­för allt vå­ren. Stor all­round­cen­ter med hög po­ten­ti­al som fort­fa­ran­de vän­tar på att sät­ta ihop he­la verk­tygs­lå­dan. Bru­kar ska­pa lä­gen på egen hand.

Han­nes JO­HANS­SON

Född: 1993-07-23. Längd: 187 cm. Vikt: 80 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Tings­ryd J, 2012. 2016/2017: 33 mat­cher, 10 po­äng (5+5). HA-mat­cher: 95.

Fick kör­tel­fe­ber i fjol och mis­sa­de där­för en be­ty­dan­de del av höst­sä­song­en — och kom egent­li­gen ald­rig igång. Egen pro­dukt som spe­lat i klub­ben he­la kar­riä­ren. Vass och in­ten­siv skrid­sko­å­ka­re som bi­drar med vil­ja, pas­sion och mas­sor av hårt jobb.

Oscar HOLST

Född: 1990-02-21. Längd: 190 cm. Vikt: 102 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Al­vesta SK. Kom från: Ma­ri­estad, 2013. 2016/2017: 50 mat­cher, 7 po­äng (3+4). HA-mat­cher: 128.

Tung och ri­vig ener­gi­spe­la­re som gär­na går på kropp och som var la­gets mest fre­kven­ta tack­la­re i fjol. Vik­tig roll­spe­la­re med sin in­ställ­ning, fy­sik och för­må­ga att bå­de ir­ri­te­ra och tröt­ta ut mot­stån­da­re. Skrev på ett nytt tvåårs­kon­takt i vå­ras.

Filip OWESSON

Född: 1991-11-30. Längd: 188 cm. Vikt: 86 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Tings­ryds AIF. Kom från: Tings­ryd J, 2011. 2016/2017: 42 mat­cher, 19 po­äng (9+10). HA-mat­cher: 195.

Egen pro­dukt som spe­lat i klub­ben he­la kar­riä­ren och som pre­cis skri­vit på ett nytt treårs­kon­trakt. Hän­gi­ven lag­mo­tor som ri­ver, sli­ter och off­rar sig för klubb­mär­ket. Går i brä­schen för la­get. Dip­pa­de dock nå­got of­fen­sivt i fjol. Topp­klass i box­play.

Victor LAZ

Född: 1996-06-29. Längd: 182 cm. Vikt: 76 kg. Land: Sve­ri­ge. Mo­der­klubb: Kal­linge/Ron­ne­by IF. Kom från: Rög­le, 2017. 2016/2017 (SHL): 0 mat­cher, 0 po­äng. HA-mat­cher: 1.

Mis­sa­de he­la för­ra sä­song­en på grund av en seg­dra­gen ax­el­ska­da och har haft myc­ket ska­de­trub­bel i kar­riä­ren. Frisk nu och re­do att kli­va in i se­ni­or­hoc­keyn på all­var. Of­fen­siv, kre­a­tiv och ir­ra­tio­nell spe­la­re som kan bli en stor över­rask­ning.

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>mål­vakt<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>for­ward<<

>>back<<

>>for­ward<<

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.