ETT ÖGON­BLICK

Hockeybibeln - - DA & NU - Foto: BILD­BY­RÅN, THINK­STOCK

… med Tim­rås ny­för­värv

som har ett namn som för­plik­ti­gar i Tim­rå­trö­jan.

Zetterberg, 20,

Har du fått hö­ra myc­ket om det?

Lu­kas Så... kän­ner du press över att ha sam­ma ef­ter­namn som klub­bens kanske störs­te ge­nom ti­der­na, Henrik Zetterberg?

– Ha­ha, nej, ab­so­lut in­te. Det t yc­ker jag fak­tiskt in­te.

– Nej allt­så, in­te så myc­ket. Jag vet att han har spe­lat här in­nan sin NHL-kar­riär och så där, men nej, jag k­än­ner ing­en stör­re press. Du gjor­de en fin sä­song i Väs­terås, trots att de för­ra året åk­te ur. Var­för blev det Tim­rå?

– Jag val­de Tim­rå rätt ti­digt när jag viss­te att de var in­tres­se­ra­de. Jag vet att de är fram­gångs­ri­ka, och har många ju­ni­o­rer som får chan­sen och kom­mer vi­da­re där­i­från. Tim­rå har haft Jo­nat­han Dah­lén och ­Eli­as Pet­ters­son som draf­tats ­ti­digt i NHL, hur myc­ket be­ty­der det?

– Det be­ty­der jät­te­myc­ket. Jag ­kän­ner bå­da två li­te grann och allt bra de pra­tat om stäm­mer. Tim­rå kan verk­li­gen le­da till nå­got än­nu stör­re, som man all­tid drömt om.

Vad har du för för­hopp­ning­ar in­för den nya sä­song­en, bå­de in­di­vi­du­ellt och för

­la­get?

– Jag tror att vi kan gå väl­digt långt. Vi har in­te gått ige­nom må­len än­nu, men vi har ett bra lag och allt ser väl­digt po­si­tivt ut. För egen del vill jag för­bätt­ra mitt fem mot fem-spel och öka pro­duk­tio­nen där. Lång­sik­tigt så är det att gö­ra en så pass bra sä­song så SHL-klub­bar blir i­ntres­se­ra­de. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Att det går bra för mig och för la­get den­na sä­song. Men ut­an­för hoc­keyn så hop­pas jag att hel­gens trav­lapp ger stor­vins­ten.

Andre­as Lill­han­nus

Foto: BILD­BY­RÅN

Fått sin hoc­key­fost­ran i Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.