”JAG KOM HIT FÖR ATT VIN­NA LI­GAN”

Hockeybibeln - - TRADITIONENSMAKT - Henrik Lund­gren henrik.lund­gren@af­ton­bla­det.se

Att det skul­le bli yt­ter­li­ga­re en nor­da­me­ri­kansk mål­vakt i Karlsko­ga var kanske in­te så ovän­tat. Ef­ter suc­cé­sä­song­er med Jus­tin Pog­ge, Daniel Bel­lis­si­mo och nu se­nast Andrew Eng­e­lage är det ka­na­den­sa­ren Sha­ne Owen som får för­tro­en­det som förste­mål­vakt i vin­ter.

– Jag har go­da vän­ner som spe­lat här ti­di­ga­re och de ha­de ba­ra po­si­ti­va sa­ker att sä­ga. Att Karlsko­ga kom tvåa se­ri­en i fjol var­­ock­så en stor an­led­ning till att jag vil­le kom­ma hit, sä­ger han.

Un­der sex se­ni­orår i Nor­da­me­ri­ka blev det ba­ra en AHL-match, res­ten av ti­den till­bring­a­de han i ligor läng­re ner. Men mest upp­se­en­de­väc­kan­de från hans kar­riär är nog ­än­då klubb­va­let i fjol. Owen gav sig ut på sin förs­ta re­sa från hem­lan­det, och lan­da­de i – Skott­land.

Det är in­te det förs­ta lan­det man tän­ker på när det kom­mer till ishoc­key.

– Ha­ha, nej. Men det var fan­tas­tiskt. Jag ­ha­de spe­lat sex sä­song­er i Nor­da­me­ri­ka och att sen få spe­la i den brit­tis­ka li­gan var en här­lig er­fa­ren­het. Skott­land är ett väl­digt vac­kert land och hoc­keyn var ock­så väl­digt bra.

Hur var det?

– På vå­ra hem­ma­mat­cher ha­de vi 2 000– 3 000 åskå­da­re på var­je match, och de var som fot­bollsfans. Hög­ljud­da, gal­na och f­ul­la. Så det var en cool at­mo­sfär. Sen ha­de vi bor­t­a­mat­cher mot stör­re lag, som Car­diff, Not­ting­ham och Shef­fi­eld. Där var det 5 000–6 000 åskå­da­re, och pre­cis som på en fot­bolls­match. Det var ett ga­let drag, de ­gil­la­de verk­li­gen spor­ten. Det över­ras­ka­de mig.

Vad ha­de du för­vän­tat dig?

– Jag vet in­te rik­tigt. Jag ha­de ba­ra hört li­te från oli­ka vän­ner in­nan jag flyt­ta­de dit, men det var verk­li­gen nytt för mig, och det g­jor­de in­tryck. Att spe­la i Skott­land var coolt.

Hans Fi­fe Fly­ers lig­ger centralt i lan­det, mot öst­kus­ten. Och tro det el­ler ej, men hoc­key­klub­ben är in­te det mest kän­da i om­rå­det.

– St Andrews golf­ba­na lig­ger ba­ra 30–40 mi­nu­ter bort. Vi ha­de fri gre­en­fee på ett par ba­nor i när­he­ten, men jag fick ock­så gå på St Andrews. Det var otro­ligt vac­kert, golf­ba­nor­na i Skott­land är fan­tas­tis­ka. Men rätt tuf­fa i de hår­da vin­dar­na…

Jäm­för­bart med Karlsko­ga GK?

– Jag har ba­ra spe­lat här en gång, då vi ­ha­de klubb­täv­ling. Men det gick åt sko­gen, jag är ing­en gol­fa­re ut­an mi­na eg­na klub­bor. Jag är rädd att det in­te blir så myc­ket mer golf här, vi har mind­re le­dig tid och vin­tern kom­mer. Det blir snabbt kallt här nu.

Årets hoc­key­all­svens­kan är fylld av g­am­la klas­sis­ka stor­lag, som Lek­sand, Mo­do, AIK, Björklö­ven och Södertälje. Det har in­te gått Owen för­bi.

– Jag har ty­värr in­te full koll på eu­ro­pe­isk hoc­key, men jag kän­ner själv­klart till en hel del svens­ka stor­spe­la­re som kom­mit över till NHL. Jag följ­de dem som li­ten grabb och ­ha­de koll på vil­ka klub­bar i Sve­ri­ge de kom från. Så det ska bli coolt att få mö­ta de klub­bar­na nu.

Karlsko­ga kom tvåa i fjol, vad är ­målsättningen i år?

– Tit­tar jag på la­get nu ser det bra ut, vi har många ta­lang­er och vi ska gö­ra vårt bäs­ta för att vin­na se­ri­en och för­hopp­nings­vis gå upp i SHL ock­så. Jag kom in­te ba­ra hit för att s­pe­la min bäs­ta hoc­key, ut­an ock­så för att se till att la­get vin­ner li­gan.

Be­skriv dig själv som mål­vakt?

– At­le­tisk. En hy­brid­mål­vakt. Jag lä­ser och re­a­ge­rar, gör vad jag kan för att räd­da puc­kar­na. Och för­sö­ker ba­ra gå ut och ha kul på isen.

Vem är Sve­ri­ges bäs­te mål­vakt?

– Ha­ha, det mås­te ju va­ra kung­en. Henrik Lun­dqvist.

Foto: PA­VEL KOU­BEK

HY­BRID­MÅL­VAKT Ef­ter ti­di­ga­re suc­cé­er med Jus­tin Pog­ge, Daniel Bel­lis­si­mo och Andrew Eng­e­lage ska ka­na­den­sa­ren Sha­ne Owen nu ax­la för­tro­en­det som förstamål­vakt i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.