...Ma­nu­el Ågren, 23, egen pro­dukt som vann Os­kars­hamns po­äng­li­ga i fjol.

Hockeybibeln - - STÄNGDA -

Var­för är du in­te i SHL i år?

– Ja, det var ju mitt mål. Jag får för­sö­ka gö­ra än­nu bätt­re ifrån mig i år och ta mig dit. Sam­ti­digt så trivs jag väl­digt bra här i Os­kars­hamn, jag vill hjäl­pa dem att nå hög­re höj­der ock­så. Det är min mo­der­klubb, jag väx­te upp i den här hal­len. Även om det in­te är li­ka coolt läng­re att få skrin­na in här som det var förs­ta gång­en så är det en spe­ci­ell käns­la. Det mås­te jag

­er­kän­na. Jag har sett al­la de här spe­lar­na i IKO när jag väx­te upp, och nu är jag själv en av dem. Det är häf­tigt. 20 mål och 18 as­sist på 51 mat­cher i fjol. Det var ett ­ge­nom­brott.

– Ja, det får jag nog sä­ga. Jag fick en bra ke­mi med bland and­ra Ni­co­las De­schamps och jag tror att det var en stor bi­dra­gan­de or­sak. Vi gil­la­de att spe­la med varand­ra och det gick bra he­la sä­song­en. Det var väl­digt ro­ligt, men synd att vi in­te lyc­ka­des gå så långt som vi ve­lat. Vi ha­de väl­digt h­öga top­par, men pro­ble­met var att vi da­la­de för myc­ket. Tip­sen i år pla­ce­rar er bå­de högt och lågt. Vad sä­ger du själv?

– Att vi in­te ska bry oss så myc­ket om vad and­ra tip­par. Det är vår pre­sta­tion som gäl­ler. Vi har en enorm po­ten­ti­al i det här la­get, många spe­la­resom in­te rik­tigt fått chan­sen el­ler ­ge­nom­brot­tet än­nu, men som ser väl­digt bra ut i år.

Nå­gon spe­ci­ell du tän­ker på?

– Vår back Mar­tin Fehérváry ser väl­digt bra ut på trä­ning­ar­na. Jag hop­pas att han kan slå ige­nom. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Jag öns­kar att al­la män­ni­skor i värl­den får må bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.