WEN­NER­HOLM: LÖ­VEN KAN BLICKA FRAM­ÅT – TAC­KA PUBLI­KEN FÖR DET

Hockeybibeln - - BJÖRKLÖVEN -

Jag chan­sar när jag sät­ter Björklö­ven på en fjär­de­plats, men nå­gon gång mås­te det väl lyc­kas för den gam­la mäs­tar­klub­ben från 1987.

För­ra sä­song­en hand­la­de det om att över­le­va, pre­cis som det va­rit tre av de fy­ra all­svens­ka ­sä­song­er som gått se­dan Björklö­ven tog kli­vet ­till­ba­ka från di­vi­sion 1.

Jag har stort för­tro­en­de för Jo­a­kim Fa­ger­vall, klub­bens GM, som hop­pa­de in i bå­set när det bör­ja­de kri­sa i fjol. Nu står han där från start och det tror jag kom­mer ska­pa en helt an­nan trygg­het.

Fre­dric An­ders­son gjor­de suc­cé i Väs­ter­vik i fjol och vär­va­des till Örebro. Nu är han en av Björklö­vens tyngs­ta värv­ning­ar och ut­sedd till lag­kap­ten di­rekt. Fins­ke ve­te­ran­bac­ken Mik­ko Pukka kom sent i fjol och är kvar och får nu säll­skap av li­ka ru­ti­ne­ra­de lands­man­nen Si­mon Backman. De kom­mer att dra ett tungt lass i vin­ter. Det är väl mål­vakts­si­dan som känns li­te ska­kig med två 20-åring­ar ­en­sam­ma om an­sva­ret. Men här vet jag att många tror att Adam Wer­ner, ju­ni­or­lands­lags­man i fjol, ska växa till nå­got stort i vin­ter. Alex Hutchings är ock­så till­ba­ka ef­ter ett år i Schweiz. Ka­na­den­sa­ren var la­gets mål­kung sä­song­en 2015/2016. Dess­utom har ju Lö­ven en fan­tas­tisk publik i ryg­gen – de snit­ta­de 3 802 åskå­da­re i fjol. Som bot­ten­lag. De trog­na fan­sen är vär­da en fram­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.