SE­RI­EN DET SVÄNGER OM

Det är dags för pam­par­na att se verk­lig­he­ten – in­nan det är för sent

Hockeybibeln - - NEWS - MatsWennerholm

Hoc­key­all­svens­kan får sin egen Sport­bla­det-bi­bel, och det känns helt rätt.

Se­ri­en har ald­rig va­rit he­ta­re än den här sä­song­en.

Stor­klub­bar­na Lek­sand, AIK och Mo­do gör ett sista (?) de­spe­rat f­ör­sök att nå SHL till näs­ta sä­song, in­nan tv-peng­ar­na gör klyf­tan än­nu stör­re. Då trä­der det nya tv-av­ta­let i kraft, som gör att SHL-la­gens li­ga­bi­drag ökar från 29 mil­jo­ner svens­ka kro­nor till cir­ka 45 mil­jo­ner. De all­svens­ka lag som vill få in de peng­ar­na på kon­tot är tving­a­de att gå upp r­edan i vår. Se­dan ökar klyf­tan mel­lan SHL och Hoc­key­all­svens­kan till det näs­tan oin­tag­li­ga.

Det märks ock­så på den satsning som fram­för allt Lek­sand gör den här sä­song­en. Min och i stort sett al­las fa­vo­rit till se­rie­se­gern. Lek­sand ser bätt­re ut in­för se­ri­estar­ten i All­svens­kan än de gjor­de som SHL-lag i fjol.

Även AIK sat­sar vi­da­re trots mång­mil­jon­för­lus­ter­na de två se­nas­te sä­song­er­na.

Och Mo­do pla­ne­rar att stud­sa till­ba­ka från fjol­års­fi­askot, då de var snubb­lan­de nä­ra ett ne­ga­tivt kval. Det här är tre klub­bar som jag vet att SHL skul­le ta emot med öpp­na ar­mar, men där de skju­tit sig själ­va i fo­ten med att g­öra det ­trass­li­ga­re än nå­gon­sin att ta sig till­ba­ka till SHL igen.

Långt fö­re SHL

Lek­sand, Mo­do och AIK är tre av lan­dets he­tas­te klub­bar. I vil­ken d­ivi­sion de än spe­lar.

När jag tit­tar på sta­tistik­hem­si­dan Eli­te­pro­spects och de­ras lis­ta över de svens­ka hoc­key­klub­bar som klic­kas mest ham­nar två ­all­svens­ka lag i topp. Långt fö­re när­mas­te SHLlag Skellefteå.

Det är Lek­sand som top­par fö­re Mo­do och även AIK (10) finns med på lis­tan över de tio mest klic­ka­de ­la­gen i Hoc­keys­ve­ri­ge.

De tre klub­bar­na bi­drar na­tur­ligt­vis mest till att in­tres­set för all­svens­kan är så stort just den här sä­song­en. De är ock­så de tre f­avo­ri­ter­na till toppla­ce­ring­ar­na.

Men det finns and­ra som k­om­mer att blan­da sig i. Det finns det all­tid.

I fjol var det ny­kom­ling­en V­äs­ter­vik som var den sto­ra sen­sa­tio­nen när de var ett topp­lag ­he­la sä­song­en och till slut ­ham­na­de trea.Och ned­flyt­ta­de Mo­do var den sto­ra besvi­kel­sen.

AIK ha­de det ock­så käm­pigt, in­nan de kom med en enorm slut­spurt som säk­ra­de en förstap­lats i slut­spels­se­ri­en och playoff om en kval­plats till SHL mot Bik Karlsko­ga.

En ma­ka­lös kär­lek till spor­ten

All­svens­kan bru­kar bju­da på någ­ra över­rask­ning­ar var­je sä­song och är en se­rie

som svänger be­tyd­ligt mer än SHL. Jag tyc­ker att det finns en charm i det. Det finns ock­så många små­klub­bar som sli­ter nå­got ko­pi­öst för att stäl­la ett bra lag på isen var­je sä­song. Mas­sor av ­små­länds­ka hoc­key­fäs­ten som Os­kars­hamn, Väs­ter­vik, Tings­ryd och Ljung­by, där det finns en ma­ka­lös tra­di­tion och kär­lek till spor­ten.

El­ler det kanske tyd­li­gas­te ex­emp­let: Bik Karlsko­ga. La­get som ald­rig dör. Trots att de blir av med si­na bäs­ta spe­la­re ef­ter var­je s­äsong tar de ba­ra fram nya.

Se­dan finns det gam­la SM-guld­vin­na­re som Södertälje och Björklö­ven som hel­ler ald­rig går att räk­na bort. El­ler Tim­rå som var ett eta­ble­rat SHL-lag i många år och ­fort­fa­ran­de har am­bi­tio­nen att för­sö­ka­

byg­ga nå­got som räc­ker he­la vägen. Men jag vet in­te hur länge de här klub­bar­na or­kar, fram­för allt ­in­te när den eko­no­mis­ka ­klyf­tan mel­lan Hoc­key­all­svens­kan och SHL blir ­av­grunds­djup näs­ta ­sä­song.

Ing­et att hym­la om

Det som all­tid re­tat mig är att det in­te är ­di­rekt upp- och ­ned­flytt­ning mel­lan de två högs­ta se­ri­er­na.

Nu när SHL har ­ut­ö­kats till fjor­ton lag finns ing­en an­led­ning att mer el­ler mind­re för­sö­ka stänga se­ri­en.

Nej, ut med jum­bon di­rekt och upp med se­rie­seg­rar­na från All­svens­kan. Det skul­le hö­ja tem­pe­ra­tu­ren enormt i bå­da ­se­ri­er­na.

Jag tror till och med många SHL-di­rek­tö­rer öns­kar att det vo­re så just den här vin­tern. Att fler­ta­let hell­re skul­le se klub­bar som Lek­sand, Mo­do och AIK i högs­ta se­ri­en i stäl­let för lag som Mo­ra och Karls­kro­na är ing­et att hym­la om. Di­rekt upp- och ned­flytt­ning vo­re det mest sports­li­ga och det bäs­ta för hoc­keyns fram­tid. Det är dags för hoc­key­pam­par­na att se den verk­lig­he­ten och in­te ba­ra de dollar­tec­ken som ­fladd­rar fram­för ögo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.