GOL­DEN KNIGHTS 2.0

EKE­LIW: Jack­pott di­rekt – men nu sat­sar Ve­gas på stjärn­glans

Hockeybibeln - - NEWS - Jo­nat­hanE­ke­liw jo­nat­han.eke­liw@af­ton­bla­det.se

De choc­ka­de he­la hoc­key­värl­den ge­nom att gå till Stan­ley Cup-fi­nal ­un­der sitt förs­ta år i NHL.

Nu rus­tar Ve­gas Gol­den Knights för att eta­ble­ra sig i top­pen, men den här sä­song­en med helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar.

Gör suc­cé­klub­ben rätt i att från­gå sin grund­plan – re­dan nu?

NHL:s våg­spel att star­ta en hoc­key­klub­bi ka­si­no­met­ro­po­len Las Ve­gas, mitt ute i Ne­va­daök­nen, vi­sa­de sig bli jack­pott.

He­la sta­den tog till sig Gol­den Knights ­di­rekt och ha­de, helt up­pen­bart, läng­tat ­ef­ter ett eget lag i nå­gon av de sto­ra ame­ri­kans­ka sport­ligor­na.

Folk vall­fär­da­de till den ny­bygg­da are­nan vid pa­rad­ga­tan The Strip – och på isen ­gjor­de spe­lar­na ing­en be­svi­ken. Ni kän­ner för­stås till den osan­no­li­ka sto­ryn. Ve­gas Gol­den Knights över­träf­fa­de al­la för­vänt­ning­ar, stod för den bäs­ta de­but­sä­song­en nå­gon­sin i li­gans se­kel­långa histo­ria och gick he­la vägen till Stan­ley Cup-fi­nal.

Det ska näm­nas att NHL gav klub­ben ­bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att sät­ta ihop en slag­kraf­tig trupp än ti­di­ga­re ny­kom­ling­ar – kort­fat­tat, kon­kur­ren­ter­na kun­de skyd­da fär­re spe­la­re i ex­pan­sions­draf­ten – men att det skul­le räc­ka så här långt, så här snabbt, ha­de ing­en kun­nat ana. In­te ens lag­byg­gar­na själ­va. Äga­ren Bill Fo­ley vil­le vis­ser­li­gen gär­na se re­sul­tat di­rekt, men ge­ne­ral ma­na­gern Ge­or­ge McP­he­es plan var sna­ra­re att läg­ga grund­ste­nar­na för ett starkt lag på sikt. Det finns det fle­ra tec­ken på i ex­pan­sions­draf­ten.

Unga & lo­van­de

McP­hee pri­o­ri­te­ra­de unga spe­la­re och lyc­ka­des, ut­ö­ver si­na or­di­na­rie val, bland an­nat för­hand­la till sig jät­te­löf­te­na Shea The­o­do­re och Alex Tuch. I ut­by­te­lo­va­de han att in­te väl­ja ­eta­ble­ra­de stjär­nor som Sa­mi Va­ta­nen och Eric Staal, vil­ka mot­vil­ligt ha­de läm­nats oskyd­da­de av si­na klub­bar. På sam­ma sätt knöt Ve­gas-bos­sen även till sig he­la tio ex­tra­val i den ”van­li­ga” ta­lang­draf­ten.

Visst ploc­ka­des det in en hel del pro­fil­star­ka ve­te­ra­ner ock­så (Marc-André Fleu­ry och Ja­mes Ne­al i förs­ta hand) men ge­men­samt för näs­tan samt­li­ga ny­bliv­na Gol­den Knights-spe­la­re var att de­ras kon­trakt skul­le lö­pa ut

in­om kort. He­la 14 man i ori­gi­nal­trup­pen ha­de ba­ra ett år kvar på si­na av­tal. Tan­ken från McP­he­es si­da var att by­ta bort fle­ra av des­sa spe­la­re i slu­tet av sä­song­en, när Ve­gas med störs­ta san­no­lik­het ­än­då skul­le har­va i bot­ten av ta­bel­len och la­gen på den öv­re hal­van rus­ta­de sig ­in­för slut­spe­let. I gen­gäld räk­na­de han med att få än­nu fler unga

löf­ten och draft­val, som skul­le bred­da och spet­sa till klub­bens ta­lang­pool yt­ter­li­ga­re.

Men Ve­gas vi­sa­de sig in­te bli nå­got bot­ten­lag. Tvärtom.

Trä­na­ren Ge­rard Gal­lant gjor­de un­der­verk med ett ide­a­liskt spel­sy­stem, och kil­lar­na i la­get – som själ­va kal­la­de sig för ”Gol­den Mis­fits”, ef­ter att ha bli­vit ra­ta­de av si­na ti­di­ga­re klub­bar – lys­te av hung­er och re­vansch­lust.

De slöt sig sam­man i ett om­kläd­nings­rum ut­an in­ro­ta­de, be­grän­san­de hi­e­rar­ki­er. I stäl­let­fick de en är­lig chans att vi­sa upp sig – och blomst­ra­de.

Ge­nom­brott ef­ter ge­nom­brott

Wil­li­am Karls­son gick från fjär­de­cen­ter i Co­lum­bus till förs­te­cen­ter och 43-måls­skytt i Ve­gas. Jo­nat­han Mar­chessault från hund­ra­tals AHL-mat­cher till NHL-suc­cé och ett dröm­kon­trakt värt över 260 mil­jo­ner kro­nor. Erik Hau­la, Na­te Schmidt, Co­lin Mil­ler… ­ge­nom­brott ef­ter ge­nom­brott.

Ve­gas, med McP­hee i spet­sen, ska helt klart ha myc­ket be­röm för för­må­gan att iden­ti­fi­e­ra och för­fi­na osli­pa­de di­a­man­ter. Att gam­le be­prö­va­de Fleu­ry dess­utom spi­ka­de igen kas­sen och stod för sin sta­tis­tiskt sett bäs­ta sä­song i kar­riä­ren, vid 33 års ål­der, hjälp­te onek­li­gen till un­der Gol­den Knights ma­gis­ka de­but­sä­song.

Jag vill dock lyf­ta fram två tyd­li­ga ex­em­pel på spe­la­re som in­te lyc­ka­des i Ve­gas.

KHL-stjär­nan Va­dim Sji­patjov vär­va­des som för­vän­tad po­äng­kung re­dan fö­re ex­pan­sions­draf­ten, men fick sitt luk­ra­ti­va av­tal ­bru­tet ef­ter ba­ra två mat­cher. Rys­sen ha­de i störs­ta all­män­het pro­blem med om­ställ­ning­en från Ryss­land till USA – men värt att ­po­äng­te­ra, han ver­ka­de in­te hel­ler smäl­ta in i den där taj­ta ”Gol­den Mis­fits”-sam­hö­rig­he­ten.

Sam­ma sak med Detro­its stjärn­for­ward To­mas Ta­tar, som Ve­gas byt­te till sig i feb­ru­a­ri när McP­hee sat­sa­de på att upp­gra­de­ra sitt fram­gångs­ri­ka lag­byg­ge, i stäl­let för att skic­ka iväg spe­la­re. Slo­va­ken fick det in­te alls att stäm­ma, gjor­de ba­ra fem mål på 28 mat­cher i Gol­den Knights-trö­jan och pe­ta­des un­der sto­ra de­lar av slut­spe­let.

Tre höga draft­val off­ra­des för att häm­ta in ­Ta­tar – och dess­utom rap­por­te­ra­des det att klub­ben var myc­ket nä­ra att by­ta till sig själ­vas­te Erik Karls­son från Ot­ta­wa i sam­ma ve­va. Un­der som­ma­ren har McP­hee fort­satt i den sti­len; att sik­ta in sig på väl­kän­da stjärn­spe­la­re sna­ra­re än på lo­van­de råäm­nen.

Paul Stast­ny, 32, och Max Pa­ci­o­ret­ty, 30, är två tunga in­ve­ste­ring­ar och bor­de gö­ra trup­pen vas­sa­re. Men sam­ti­digt – de kom­mer in med sto­ra för­vänt­ning­ar på sig, pre­cis som Sji­patjov och Ta­tar, och till ett om­kläd­nings­rum med en nu­me­ra eta­ble­rad hi­e­rar­ki.

Upp­föl­ja­re på en Hol­ly­wood­film

I by­tes­af­fä­ren med Montre­al fick klub­ben bland an­nat off­ra su­per­löf­tet Nick Su­zu­ki för att få Pa­ci­o­ret­ty, Ca­na­di­ens ti­di­ga­re lag­kap­ten, vil­ket yt­ter­li­ga­re un­der­stry­ker ­McP­he­es stra­te­gis­ka kur­sänd­ring.

Jag kland­rar ho­nom in­te – i en stad som ­Ve­gas ska det väl sat­sas re­jält, det in­går i spel­mec­kats dna – men det är ett lag med helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar som ställs på isen den här sä­song­en.

För att av­slu­ta med en ­re­fe­rens från grann­sta­ten ­Ka­li­for­ni­en: Om det förs­ta året var som en stor­sla­gen Hol­ly­wood­film, ska det bli li­ka spän­nan­de att ­spa­na in upp­föl­ja­ren.

Dags för Ve­gas ­Gol­den Knights 2.0.

Fo­to: AFP

Wil­li­am ”Wild Bill” Karls­son ha­de en stor del i Ve­gas suc­cé för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.