Tag­gat Bru­ins ja­ga­ren ny ti­tel

Hockeybibeln - - NEWS -

Boston Bru­ins vann Stan­ley Cup 2011 — och kanske kan nå en ny ti­tel in­om en ti­o­års­pe­ri­od?

Omöj­ligt är det ab­so­lut in­te med de se­nas­te sä­song­er­na i bak­hu­vu­det, och in­te minst fjol­å­ret då Bru­ins gjor­de en väl­digt bra ­sä­song. I fjol gjor­de man myc­ket mål, släpp­te in få mål och ha­de fun­ge­ran­de spe­ci­al­teams. Ja, det fanns egent­li­gen ing­et att kla­ga på mer än att man ­in­te or­ka­de mer än till andrarun­dan i slut­spe­let.

Bru­ins har haft en po­si­tiv kur­va upp­åt un­der någ­ra år nu och hop­pas att det ska fort­sät­ta fram­ö­ver. Kär­nan i trup­pen finns kvar, unga spe­la­re har bli­vit ett år äld­re och det finns spän­nan­de ­ta­lang­er som knac­kar på dör­ren — så visst ser fram­ti­den ljus ut.

Op­ti­mis­men sprud­lar i klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.