COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

PHIL HOUS­LEY fick en bru­tal de­but­sä­song som hu­vud­trä­na­re. In­te myc­ket fun­ge­ra­de i fjol och la­get blev sist i li­gan för tred­je gång­en på fem år. Hous­ley ska dock in­te las­tas för hårt — spe­lar­ma­te­ri­a­let han ha­de att till­gå var in­te spe­ci­ellt skarpt. Un­der som­ma­ren har GM Ja­son Bot­te­rill boostat upp trup­pen och dess­utom fått in ta­lang­er­na Rasmus Dah­lin och Ca­sey Mit­tel­stadt, så nu finns mer kva­li­tet att job­ba med. Hous­leys vik­ti­gas­te upp­drag är att ­bry­ta den för­lo­rar­kul­tur som satt rot i klub­ben — först då kan vänd­ning­en kom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.