COACHEN

Hockeybibeln - - NEWS -

JON COO­PER går in på sin sjät­te he­la sä­song som ­hu­vud­trä­na­re i Light­ning och det är svårt att kla­ga på fram­gång­ar­na. Un­der hans tid har la­get gått från ett ic­ke-slutspelslag till en stän­digt topp­lag som va­rit i kon­fe­rens­fi­nal tre gång­er de fy­ra se­nas­te åren. In­för i år är la­get in­takt, de fles­ta rol­ler­na är sat­ta ­se­dan ti­di­ga­re och det finns inga vik­ti­ga ut­gå­en­de av­tal som lig­ger och oro­ar — så Coo­per har ett gans­ka an­ge­nämt ar­be­te fram­för sig. För­ut­sätt­ning­ar­na för att nå en Stan­ley Cup-buck­la kun­de knap­past va­ra bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.