Hector – känd från in­stagram

Den butt­ra eng­els­ka bull­do­gen har 1,4 mil­jo­ner fans på In­stagram

Hund - - Innehåll - Text TOVE BJÖRNLUNDH foto RO­BERT GABRI­ELS­SON

Han är but­ter, kax­ig och gil­lar att blan­da bå­de pro­vo­ce­ran­de och igen­kän­nan­de skämt. Och han äls­kas för det. Hun­den Hector är in­st­gram­kän­dis och följs av 1,4 mil­jo­ner män­ni­skor värl­den över.

Han vä­ser, frus­tar och van­kar fram och till­ba­ka i lä­gen­he­ten i nord­väst­ra Stock­holm. En su­per­kän­dis på In­stagram. Men ock­så en ke­lig eng­elsk bull­dog som tyr sig till sin hus­se Har­ris Mar­ka­ta­tos. Har­ris ha­de in­te tänkt skaf­fa hund, och det här med eng­elsk bull­dog var nå­got som hans för­ra flick­vän brann för. Men när hon kom hem med en li­ten valp på två må­na­der gick det in­te att vär­ja sig.

– Han var jät­te­söt, rund som en li­ten boll. Förs­ta gång­en jag såg ho­nom blev jag fast.

Och in­sik­ten om vad det kan be­ty­da att ha ett hus­djur kom fort.

– Dju­ren ger så myc­ket. Det so­ci­a­la, man träf­far män­ni­skor som man ald­rig skul­le ha pra­ta med i van­li­ga fall. Folk tar kon­takt.

OCH DET VAR EGENT­LI­GEN så det bör­ja­de. Främ­ling­ar på stan vil­le klap­pa och fo­ta Hector, per­so­na­len på stam­miskafét lär­de kän­na bå­de hus­se och hund. Och nå­gon kom

med för­sla­get att han bor­de star­ta ett Instagram­kon­to.

– Jag viss­te knappt vad det var. Folk vi­sa­de upp bil­der på vad de åt och drack, det ver­ka­de in­te så värst in­tres­sant, skrat­tar han.

Det var 2,5 år se­dan. Och visst ham­na­de nå­gon bild på kaf­fe­kop­pen där i bör­jan.

– Mi­na sö­ner tyck­te jag var li­te ko­ko, ”vad ska han på In­stagram att gö­ra”. MEN SEN HIT­TA­DE HAN sin form.

– Jag bör­ja­de skri­va li­te på bil­der­na. Be­skri­va vad vi gjor­de, va­ra sar­kas­tisk och ha li­te hu­mor.

Vi är hem­ma hos Har­ris ena son som ny­li­gen skaf­fat en li­ten fransk bull­dog. Big­gie le­ker ener­giskt med Hector som snällt lå­ter val­pen hål­las. En öd­mjuk stjär­na.

För att få upp in­tres­set för Instagram­kon­tot bör­ja­de Har­ris ”li­ke­fis­ka”. Med rätt val av hash­taggs (sökord/tag­gar) och ge­nom att gil­la lik­nan­de kon­ton och bil­der väx­te in­tres­set fort. Plöts­ligt var det 1 000 föl­ja­re, och se­dan 10 000 och snart 100 000. I dag när­mar sig den sö­ta, butt­ra hun­den snart 1,5 mil­jo­ner föl­ja­re.

Vad är det som gör att Hector är så po­pu­lär?

– Vis­sa sa­ker fun­kar ba­ra på in­ter­net. Det jag gör fun­kar. Jag skri­ver gans­ka kort och iro­niskt.

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från ani­me­ra­de se­ri­er sna­ra­re än lik­nan­de kon­ton. Fa­mily guy och South park är fa­vo­ri­ter­na.

– Har man följt mig ett tag så fat­tar man jar­gong­en. Jag gil­lar att re­tas li­te. Det är ex­tra ro­ligt att hac­ka li­te på ame­ri­ka­ner­na och skäm­ta om Trump. Även om jag vet att jag tap­par föl­ja­re då.

OCH DE FLES­TA av föl­jar­na är från USA.

– De är mer fram­åt och gil­lar skäm­ten. Läg­ger man upp nå­got så kom­men­te­rar det of­ta: ”wow, du mås­te fort­sät­ta, häf­tigt”. De ger stöd och ser vär­det på ti­den man lagt ner, var­je dag. Hur myc­ket tid äg­nar du åt kon­tot? – Jag läg­ger någ­ra tim­mar per dag på kon­tot. Det lö­nar sig, fö­re­tag hör av sig och vill spons­ra. Men det var in­te tan­ken från bör­jan, det var ba­ra ro­ligt att ta bil­der och skri­va. Det ska ju in­te va­ra ett jobb, då blir det ing­et kul, sä­ger Har­ris.

Hector frus­tar till och hop­par upp i sof­fan. Det är dags för en tupp­lur. Igen.

De hän­der att de stop­pas på stan när tu­ris­ter som kän­ner igen Hector vill fo­ta ho­nom. ”Jag fo­tar ho­nom med mo­bi­len när vi ser på tv el­ler är ute och går, pas­sar på när han sit­ter och fli­nar el­ler glor vid fönst­ret”, sä­ger Har­ris Mar­ka­ta­tos.

”Han var jät­te­söt, rund som en li­ten boll. Förs­ta gång­en jag såg ho­nom blev jag fast”, sä­ger Har­ris Mar­ka­ta­tos.

I dag har Hector över 1,4 mil­jo­ner föl­ja­re runt om i värl­den.

Big­gie, en li­ten fransk bull­dog är över­för­tjust att ha en lek­kam­rat. Hector lå­ter val­pen hål­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.