KLIPP KLORNA

Hund - - Innehåll -

När man hör hun­dens klor när den tas­sar över gol­vet vet man att det är hög tid för kloklipp­ning.

Välj en lugn mil­jö där hun­den kän­ner sig trygg och se till att själv be­hål­la lug­net.

Tänk på att kloklip­pa­ren ska ha en stop­per som mi­ni­me­rar ris­ken att man rå­kar klip­pa i pul­pan. Tång­en ska va­ra tyst och in­te lå­ta vid var­je klipp. Byt klo­tång re­gel­bun­det ef­tersom de blir slöa ef­ter ett tag.

Om hun­den är rädd är det vik­tigt att vän­ta tills den lug­nat ner sig.

Re­dan när du får hem val­pen bör du vän­ja den vid klo­tång­en. Gör den ro­lig, låt val­pen le­ka med den, lägg en bit le­ver­pastej på tång­en. Det vik­ti­gas­te är att klip­pa­ren blir åtrå­värd för val­pen.

Klipp klorna var­je vec­ka. Bätt­re att ta li­te och of­ta.

An­vänd ald­rig våld för att klip­pa klorna. Ris­ken är att hun­den av räds­la drar till sig tas­sen när du ska klip­pa och då finns ris­ken att man av miss­tag kom­mer åt pul­pan.

Om man rå­kar klip­pa i pul­pan se till att ”in­te gö­ra en af­fär av det”. Det är ing­en ka­ta­strof. Be­håll lug­net och se till att ha en blod­stop­pan­de spray i när­he­ten.

Det finns ing­et rätt el­ler fel när man klip­per klor. Det hand­lar om vad som är be­kvä­mast för dig och hun­den. Den kan stå, sit­ta, lig­ga på si­dan el­ler rygg.

Ann Bubè­re, hund­fy­si­o­te­ra­peut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.