Tryg­ga­re hund­köp på Bloc­ket

Hund - - [vittring] -

HAR DU FALLIT FÖR EN SÖT HUND PÅ BLOC­KET? Nu blir hundköpet tryg­ga­re ef­tersom säl­ja­ren mås­te iden­ti­fi­e­ra sig ge­nom mo­bilt ban­kid när det gäl­ler hun­dar och kat­ter. På så vis ska ose­ri­ö­sa an­non­sö­rer stop­pas. Här är 6 punk­ter att föl­ja när du kö­per hund på Bloc­ket:

1 GÅ PÅ HEMBESÖK.

Be­sök all­tid hun­den och säl­ja­ren i hem­mil­jön in­nan kö­pet, om säl­ja­ren in­te tillå­ter det­ta, av­stå och an­mäl an­non­sen till Bloc­ket.

2 IN­TE UN­DER 8 VEC­KOR.

Hund­val­par ska va­ra minst 8 vec­kor gam­la in­nan de läm­nar mam­man.

3 NYTT VETERINÄRINTYG.

Ett veterinärintyg, som in­te är äld­re än en vec­ka, på att hun­den är frisk vid kö­pet ska föl­ja med. Det är ock­så re­kom­men­de­rat att hun­den är vac­ci­ne­rad, då med­föl­jer även ett vac­ci­na­tions­kort.

4 MINST 500 KRONOR.

Hun­dar ska ha ett lägs­ta ut­an­non­se­rat pris på 500 kronor på Bloc­ket.

5 KONTROLLERA STAMTAVLAN

Kontrollera stam­tav­la om hun­den sägs va­ra ren­ra­sig.

6 STÖD IN­TE SMUGGLING

Tänk ock­så på att ald­rig kö­pa en hund som har bli­vit in­smugg­lad till Sve­ri­ge. Des­sa hun­dar smugglas in i Sve­ri­ge på ett of­ta plåg­samt sätt och kan med­fö­ra smitt­sprid­ning till män­ni­skor och djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.