Rottwei­ler:

Fa­mil­je­kär och li­te mor­rig

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Fa­mil­je­kär, lo­jal, be­skyd­dan­de, av­slapp­nad, ar­bet­sam, so­ci­al, själv­sä­ker, stolt.

PAS­SAR DIG SOM: Sö­ker en hund med stark vakt­in­stinkt men som än­då är so­ci­al och säll­skap­lig.

KOS­TAR: Cir­ka 13 000 kronor.

BRA ATT VETA: Ba­ra för att en hund har en stark vakt­in­stinkt så be­ty­der det in­te att den vet när, hur och mot vem det är lämp­ligt att vak­ta. Det är upp till män­ni­skan att lä­ra den det. En ra­se­gen­skap är do­mi­nans, var­för det är vik­tigt att gö­ra an­språk på ter­ri­to­ri­um så att hun­den in­te in­stink­tivt gör det i stäl­let. Rottwei­lern är of­ta ”mor­rig” i sitt sätt att ut­tryc­ka sig, vil­ket in­te alls be­hö­ver be­ty­da att den har on­da av­sik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.