Tysk schä­fer­hund:

Krä­ver en ak­tiv livs­stil

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Ener­gisk, ar­bets­vil­lig, sam­ar­bets­vil­lig, alert, ly­hörd, in­tel­li­gent, kon­takt­sö­kan­de, be­skyd­dan­de.

PAS­SAR DIG SOM: Vill ak­ti­ve­ra din hund bå­de fy­siskt och men­talt, då des­sa hun­dar har ett stort be­hov av att få ar­be­ta för att bli nöj­da och har­mo­nis­ka. Mångsidi­ga hun­dar som kan an­vän­das för vall­ning, vakt och skydd, bland an­nat.

KOS­TAR: Cir­ka 13 000 kronor.

BRA ATT VETA: Många schäf­rar har lätt för att bli ner­vö­sa och ängs­li­ga ef­tersom de har en så stor ar­bets­drift och in­te har li­ka lätt för att ba­ra va­ra och slapp­na av. Där­för är det väl­digt vik­tigt att kom­bi­ne­ra en ak­tiv livs­stil med pas­si­vi­tets­trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.