Box­er: Tro­fast och lek­full

Hund - - Välj Rätt Hund -

Man ska in­te dö­ma hun­den ef­ter hå­ren.

TEMPERAMENT: Ener­gisk, barns­lig, lek­full, alert, tro­fast, be­skyd­dan­de, hu­mo­ris­tisk, fa­mil­je­kär, ro­bust, mångsidig, in­ten­siv, ex­plo­siv.

PAS­SAR DIG SOM: Sö­ker ett ak­tivt säll­skap att skäm­ma bort med tid och ak­ti­ve­ring i al­la vä­der. Box­ern är so­ci­al och be­hö­ver ha möj­lig­he­ten att va­ra det. Den vill gär­na ar­be­ta och är in­te rädd för li­te skit un­der klorna!

KOS­TAR: 12 000–15 000 kronor. BRA ATT VETA: Box­ern är full av kon­tras­ter. Å ena si­dan lek­full, barns­lig och för­lå­tan­de, å and­ra si­dan en god be­skyd­da­re med en stark vakt­in­stinkt. Box­ern är alert och lät­tex­al­te­rad, så det är vik­tigt att pas­si­vi­tets­trä­na myc­ket, ju ti­di­ga­re desto bätt­re. Lär den re­spekt för grän­ser ef­tersom det är en när­gång­en och in­ten­siv hund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.