Do­ber­mann: Ener­gisk hund för trygg äga­re

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Ener­gisk, pigg, alert, käns­lig, lätt­på­ver­kad, in­tel­li­gent, stark ar­bets­drift, pon­dus, be­skyd­dan­de, ny­fi­ken, även­tyr­lig, till­gi­ven.

PAS­SAR DIG SOM: Gär­na ar­be­tar med din hund, då den har ett stort be­hov av fy­sisk och men­tal sti­mu­lans. En do­ber­mann är be­kräf­tel­setörs­tan­de och lätt­på­ver­kad, vil­ket kom­bi­ne­ras bäst med en lugn, trygg och sta­bil le­da­re som kan vi­sa vägen.

KOS­TAR: Cir­ka 15 000 kronor.

BRA ATT VETA: Som ener­gisk, in­ten­siv och ut­hål­lig är det vik­tigt att en do­ber­mann får om­sät­ta sin ener­gi på sun­da manér för att in­te bli ner­vös, tvångs­mäs­sig el­ler ag­gres­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.