Ki­ne­sisk na­ken­hund:

En käns­lig char­mör

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Käns­lig, per­son­lig, char­mig, re­ser­ve­rad, be­stämd, alert, hu­mo­ris­tisk, be­skyd­dan­de.

PAS­SAR DIG SOM: Vill ha en an­norlun­da typ av hund och in­te fäs­ter så stor vikt vid att hun­den ska va­ra lät­till­gäng­lig och säll­skap­lig ut­an­för den eg­na floc­ken. Bäst om du in­te äls­kar att va­ra ute i ky­la.

KOS­TAR: 12 000–15 000 kronor.

BRA ATT VETA: Den ki­ne­sis­ka na­ken­hun­den är gans­ka kon­trastrik. Den kan va­ra bå­de väl­digt ener­gisk och in­te alls, väl­digt säll­skap­lig, även om de fles­ta är nå­got till­ba­kadrag­na när de träf­far nya män­ni­skor el­ler så­da­na de in­te kän­ner väl. Det är en bå­de fy­siskt och psy­kiskt käns­lig hund som snap­par upp det mesta på kort tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.