1 Hun­den drar i kopp­let

Hund - - Hundskolan -

✔ Så fort hun­den bör­jar dra och du mär­ker av att det blir en spän­ning i kopp­let – stan­na och stå still, tänk dig att du har ce­ment i skor­na. Det är näm­li­gen vik­tigt att in­te för­stär­ka det där sträck­ta kopp­let ge­nom att föl­ja ef­ter hun­den. Så sträckt kop­pel= mat­te/hus­se blir en trå­kig sta­ty. ✔ När hun­den gör kopp­let slakt ge­nom att vän­da om, bac­ka en aning el­ler vri­da sig emot dig så be­röm­mer du och fort­sät­ter pro­me­na­den, gär­na mot just den där in­tres­san­ta doft­fläc­ken hun­den var ute ef­ter. En ka­non­be­lö­ning på att ha gjort kopp­let slakt. På det­ta vis lär vi hun­den kopp­lets längd, och jyc­ken kan hål­la sig in­om den ra­di­en. ✔ Glöm in­te att be­lö­na det re­dan sla­ka kopp­let. Om hun­den går fint, tig in­te ihjäl lä­get, ut­an pas­sa på att röst­be­röm­ma, på­bör­ja lek, små­snac­ka li­te el­ler klap­pa om. El­ler dimp ner på mar­ken och låt­sas le­ta ef­ter nå­got. Då får du hun­dens upp­märk­sam­het. När hun­den kom­mer fram till dig, bjus­sa på en god­bit. Då kom­mer hun­den själv­mant till dig, ef­tersom han tyc­ker du ver­kar kul. ✔ Man kan även gö­ra en sak av att by­ta rikt­ning då och då, att själv sta­ka ut rikt­ning och tem­po, och väx­la. Så hun­den får möj­lig­het att på­vi­sa följ­sam­het du kan be­lö­na.

Kop­pel­trä­ning får man ma­ta på med, men till slut sit­ter det. När din hund för­står att det lö­nar sig att va­ra nä­ra dig så kom­mer ni pro­me­ne­ra till­sam­mans och in­te ba­ra sam­ti­digt. Men glöm in­te den vik­ti­ga frå­gan var­för, om hun­den drar av and­ra skäl än okun­skap, så kan ett an­nat för­håll­nings­sätt krä­vas. Då re­kom­men­de­rar Ca­ro­li­ne att man tar kon­takt med en be­hö­rig hund­in­struk­tör el­ler hundpsy­ko­log.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.