2 Trä­na in­kall­ning

Hund - - Hundskolan -

✔ Bör­ja med att ha hun­den nä­ra dig. Och tänk på att det ska va­ra po­si­tivt, hun­den ska äls­ka att va­ra med dig, och det gör den om du till­go­do­ser hun­dens be­hov och för­vänt­ning­ar i sam­spe­let. Det är in­te nöd­vän­digt att bör­ja trä­na in­kall­ning med en lång li­na. Det vik­ti­gas­te är att få upp sig­nal­sä­ker­he­ten och snabb­he­ten. Star­ta där­för mo­men­tet med att ha hun­den i ett van­ligt kop­pel. Hell­re ett av­stånd på en me­ter och hun­den kom­mer som ett skott än 20 me­ter och den ma­sar sig in. Ris­ken är då att den hit­tar nå­got an­nat spän­nan­de på vägen som stjäl in­tres­set från dig. Då gäl­ler det att den kopp­lar din sig­nal till en va­ri­a­tion av gott och ro­li­ga på­fund. An­nars kom­mer den in­te att fö­re­dra dig. ✔ Välj en tyd­lig sig­nal som hörs över en stor yta. Ro­pa/viss­la och as­so­ci­e­ra sam­ti­digt med nå­got ef­ter­trak­tat för hun­den. Snå­la in­te, ta i med ex­tra eg­gan­de be­lö­ning­ar för håll­bar ef­fekt. Re­pe­te­ra i fle­ra oli­ka mil­jö­er: hem­ma, på gårds­pla­nen, i sam­häl­let, i skogen. ✔ När as­so­ci­a­tio­nen sit­ter och hun­den lyst­rar med hög för­vän­tan bör­jar vi job­ba med in­kom­man­det. Låt hun­den no­sa och stro­sa i kopp­let, när den vän­der upp mot dig och tar kon­takt spon­tant, så pas­sa på att för­stär­ka det ge­nom att ro­pa sig­na­len. Lyst­rar hun­den, vän­der du på klac­ken och spring­er iväg en bit, så hun­den loc­kas att öka far­ten och föl­ja. I han­den kan du ha fa­vo­rit­lek­sa­ken som du vet att din hund äls­kar.

✔ När hun­den kom­mer fram be­lö­nar du med lek och go­dis. Här är det vik­tigt att hun­den stan­nar kvar så att den in­te ba­ra tar kött­bul­len el­ler lek­sa­ken och drar.

✔ När du kän­ner att du ska­pat en stark re­ak­tion och en hög för­vän­tan på din sig­nal, och när hun­den as­so­ci­e­rat den till en språng­marsch och högt tem­po, är det dags för se­len, kopp­la på li­nan och suc­ces­sivt öka av­stån­det.

✔ Låt li­nan lö­pa längs med mar­ken, när du an­ser att av­stån­det är till­räck­ligt gör du sam­ma sak som när hun­den ha­de kopp­let. Du ger kom­man­dot ”hit” vän­der på dig och spring­er ifrån hun­den. Så fort den kom­mer fram till dig ska den ha mas­sor av be­röm. Glöm in­te av­slu­tet, för go­dis­bi­ten/lek­sa­ken över hun­dens nos så den sät­ter sig, be­lö­na sam­ti­digt som du tar i se­len/ hals­ban­det så hun­den lär sig att fång­as är nå­got po­si­tivt. Av­slu­ta all­tid din in­kall­ning med ett fri­kom­man­do, ex­em­pel­vis var­så­god, så lär sig hun­den in­vän­ta din sig­nal in­nan den be­ger sig på nya även­tyr. Fort­sätt så tills in­kall­ning­en sit­ter som en smäck.

Låt li­nan lö­pa längs med mar­ken och ge kom­man­dot, så fort hun­den kom­mer fram till dig ska den ha mas­sor av be­röm.

Ska du trä­na av­stånds­lyd­nad i li­na tip­sar Car­ro om att an­vän­da en y-se­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.