3 Få hun­den att slu­ta skäl­la

Hund - - Hundskolan -

1. Ett van­ligt pro­blem är hun­dar som skäl­ler på and­ra hun­dar el­ler när de läm­nas en­sam­ma. Om or­saks­fak­to­rer­na in­te är djup­lig­gan­de kan ett sätt va­ra att bör­ja be­lö­na hun­dens tyst­nad i stäl­let. Att fö­re­gå pro­ble­met ge­nom att be­lö­na det önsk­vär­da in­nan skal­len lju­der. Så hun­den får veta vad du vill ha i stäl­let för skal­len. Hun­den mär­ker att det lö­nar sig bätt­re att va­ra tyst än att skäl­la.

Men en hund mås­te även få go­da för­ut­sätt­ning­ar för att ”upp­fö­ra sig”, för li­te mo­tion el­ler en stres­sad var­dag kan omöj­lig­gö­ra trä­nings­re­sul­tat då or­sa­ken in­te hand­lar om hun­dens kun­skap. Har hun­den se­pa­ra­tions­ång­est el­ler går med räds­lor som or­sak till lju­dan­det, så är det en mer avan­ce­rad be­te­en­de­te­ra­peu­tisk stra­te­gi som krävs. Kon­tak­ta då en be­hö­rig hundpsy­ko­log.

Be­lö­na med nå­got gott när din hund gör fram­steg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.