Sta­tistik för grey­hounds 2010–2014

Hund - - Hundliv -

488 752 hun­dar föd­des och blev re­gi­stre­ra­de. 42 294 av­li­va­des i så kal­la­de Dog pounds. 4377 fick nya hem ef­ter att de läm­nats in till ett Dog pound. 4375 skic­ka­des från Dog pounds till hund­rädd­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner som ha­de plats att ta hand om dem. Var­je år får cir­ka 1 200 hun­dar nya hem ut­om­lands, där­ibland Eu­ro­pa, USA och Ca­na­da, en­ligt Grey­hound Re­scue As­so­ci­a­tion. *Siff­ror­na gäl­ler en­dast öron­märk­ta grey­hounds

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.