12 Hund­trä­ning fun­ge­rar bäst med do­mi­nans och straff

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Pre­cis som män­ni­skor lär sig hun­dar bäst ge­nom att be­hand­las med vän­lig­het och re­spekt. Hun­dar är in­te ute för att do­mi­ne­ra el­ler kontrollera oss. Sna­ra­re hand­lar det om att de in­te vet rik­tigt vad som för­vän­tas av dem. Det är upp till oss att lä­ra dem hur man be­ter sig med hjälp av po­si­tiv trä­ning och vän­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.