17 Ett hundår är sju män­ni­sko­år

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Det skul­le in­ne­bä­ra att en 15-årig hund är 105 män­ni­sko­år. Många hun­dar le­ver och är fris­ka tills de är 15 år, vil­ket långt ifrån all­tid är fal­let med män­ni­skor som är över 100 år. Det är ett allt­för för­enklad sätt att be­skri­va den has­tig­het med vil­ken en hund åld­ras. En ettå­rig hund är un­ge­fär som en ton­å­ring, me­dan en åt­ta­å­rig hund är som en me­del­ål­ders män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.