25 Om no­sen är varm och torr är hun­den sjuk

Hund - - 30 Myter Om Hundar -

Falskt! Det finns fle­ra skäl till att hun­den kan ha en torr och varm nos och som in­te har med häl­san att gö­ra. Den kan ha bli­vit varm i so­len, le­gat nä­ra en vär­me­käl­la el­ler i ett rum med då­lig ven­ti­la­tion. Hun­dens nos va­ri­e­rar mel­lan att va­ra torr och fuk­tig över dyg­net. Dä­re­mot kan man ge­nom att kontrollera no­sen upp­täc­ka and­ra pro­blem. Till ex­em­pel blir hun­dar som har en blek nos of­ta­re sol­brän­da och kan be­hö­va en solkräm för hun­dar. Hun­dar kan, pre­cis som män­ni­skor, drab­bas av hudcan­cer om de in­te skyd­dar sig mot so­len. Om no­sen är torr och spruc­ken har hun­den tro­ligt­vis nå­gon form av hud­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.