Kloklipp­ning steg för steg:

Hund - - Guide Kloklipp -

Se till att mil­jön är lugn ut­an stö­ran­de mo­ment. Vän­ta ut hun­den tills den är av­slapp­nad. Det finns många oli­ka tek­ni­ker när man klip­per och det finns ing­et som är rätt el­ler fel. Prak­ti­kan­ten Emily Sten­kel väl­jer att sit­ta bred­vid sin schä­fer Ken­zo när hans klor ska klip­pas. Hon tar upp en tass i ta­get och klip­per ett par mil­li­me­ter på var­je klo. (En klo­tång med stop­per för­hind­rar att man tar av för myc­ket). De fles­ta klip­per klorna rakt av me­dan Emily även fin­klip­per kan­ter­na så de in­te blir för vas­sa.

Hur man av­slu­tar är en smak­sak. An­ting­en kan man my­sa, ke­la och be­röm­ma (Emily och Ken­zo) el­ler lå­ta hun­den le­ka med klo­tång­en (Shei­la) för att av­dra­ma­ti­se­ra och gö­ra den ro­lig och åtrå­värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.