Ny del i po­li­sens or­ga­ni­sa­tion

Hund - - Djurskyddspoliserna -

Djur­skydds­po­li­sen bildades 2011 och av­del­ning­en be­står av tio per­so­ner, fy­ra ar­be­tar ute på fäl­tet. Ti­di­ga­re fanns ing­en sam­lad or­ga­ni­sa­tion för djur­skydd.

Läns­sty­rel­sen be­slu­tar om djur ska om­hän­der­tas en­ligt djur­skydds­la­gen. Po­li­sen ar­be­tar även med till­synsla­gen som in­ne­bär att be­slu­ta vil­ka djur, of­tast hun­dar, som an­ses far­li­ga mot män­ni­skor. Un­der 2011 öka­de an­ta­let djur­plå­ge­ri­an­mäl­ning­ar i Stock­holms län, men har se­dan av­ta­git igen.

Un­der 2012 om­hän­der­togs 450 kat­ter i lä­net, året där­på var det drygt ett hund­ra­tal. I Stock­holms län är det cir­ka 100 per­so­ner som har djur­för­bud.

Psy­kisk sjuk­dom, mi­sär och van­vård av djur går of­ta hand i hand När Ingrid och Den­nis åker ut på djurä­ren­den möts de av myc­ket mi­sär i folks hem. Många är psy­kiskt sjuka, och sam­lar på allt möj­ligt, även djur. Från golv till tak står det möb­ler, kar­tong­er, so­por, bur­kar, stek­pan­nor blan­dat med dju­rens av­fö­ring.”stan­ken är värst, den är svår att vän­ja sig vid”, sä­ger po­lis­in­spek­tör Ingrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.