El­vis tjä­nar peng­ar på att gö­ra re­klam­film

Re­klam­kat­ten El­vis le­ver högt på peng­ar­na. Pam­pig mu­sik, en plast­lå­da med ett fasttej­pat pap­per över och så El­vis som stic­ker upp hu­vu­det – så har per­ser­kat­ten tjä­nat 5 500 dol­lar. – Väl­digt en­kelt, men det gäl­ler att kom­ma på det! sä­ger Mat­ti­as Sä­venst­ra

Hund - - Innehåll - Text: Ka­rin Löwengren Foto: Ca­ro­li­na Byr­mo

Ske­bo­kvarns­vä­gen i Hög­da­len är känd för att Jo­a­kim Thå­ström väx­te upp där. Det är in­te många som vet det men någ­ra hund­ra me­ter bort, in­nan­för en ano­nym grå dörr, bor El­vis. Ja, allt­så re­klam­stjär­nan El­vis, fy­ra år och per­ser. Han har ba­ra bott i lä­gen­he­ten i någ­ra vec­kor när vi träf­fas, men El­vis gil­lar re­dan de sto­ra fönst­ren som han och Mi­ra, ett och ett halvt år, kan spa­na ut ge­nom. Rag­dol­len Mi­ra är ny­fi­ken och kom­mer ge­nast fram och no­sar no­ga på be­sö­ka­ren. El­vis hål­ler sig li­te i bak­grun­den och kän­ner in lä­get in­nan man får klia ho­nom bakom öro­nen. Mat­te The­re­sa Flod­man, 31 år, och hus­se Mat­ti­as Sä­venstrand, 36 år, har flyt­tat till en stör­re lä­gen­het ef­tersom en ny fa­mil­je­med­lem är på väg pre­cis när som helst. Men att Mi­ra och El­vis in­te har fått sit­ta i El­vis bal­kong­möb­ler på länge är nog det som be­rör kat­ter­na mest, bal­kong­en på sjun­de vå­ning­en mås­te nä­tas in in­nan full till­gång ges.

Att El­vis har be­ta­lat möb­ler hem­ma be­ror på att han är en av de säll­syn­ta kat­ter som tjä­nar eg­na peng­ar. Det he­la bör­ja­de med att The­re­sa köp­te El­vis när han var någ­ra må­na­der gam­mal. Hon ta­pet­se­ra­de sitt Instagram­kon­to med sö­ta bil­der på El­vis tills vän­ner­na dis­kret fram­för­de att det var li­te myc­ket katt­bil­der. El­vis fick istäl­let ett eget kon­to, El­vis­in­stacu­te.

– Det här var un­der en tid när jag pend­la­de, då ha­de jag gans­ka myc­ket tid att läg­ga på El­vis kon­to. Det var jät­te­ro­ligt, katt­värl­den är ju en helt egen värld. Man får små re­la­tio­ner till de andra dju­ren man föl­jer, för­kla­rar The­re­sa.

Så små­ning­om ha­de El­vis fått runt 2000 föl­ja­re och Mat­ti­as kom­mit in i El­vis och The­re­sas liv. När de märk­te det sto­ra in­tres­set för El­vis tänk­te de att det kans­ke skul­le gå att tjä­na peng­ar på det. På mark­nads­si­dan Fi­verr kan man kö­pa di­gi­ta­la tjäns­ter för fem dol­lar.

– Man kan sjunga en sång el­ler andra blan­da­de sa­ker. Där tänk­te vi att El­vis skul­le kun­na gö­ra nån­ting, be­rät­tar Mat­ti­as. Nå­gon kans­ke skul­le vil­ja ha en fö­del­se­dags­häls­ning med El­vis för han har ju ett ut­trycks­fullt ut­se­en­de. Så då tes­ta­de vi någ­ra oli­ka va­ri­an­ter för hur man kan spe­la in film med El­vis. Det var väl ett geni­drag som han själv led­de fram till…

– Han äls­kar lå­dor mer än li­vet självt! fyl­ler The­re­sa i.

– Vi sat­te ho­nom i en lå­da med ett pap­per som ett lock. Vi tänk­te att han hop­par väl ur lå­dan, men ingen­ting hän­de, för­kla­rar Mat­ti­as.

– Men så stack han ut hu­vu­det och ba­ra satt där och tit­ta­de in i ka­me­ran och såg jät­te­sur ut. Det var bland det ro­li­gas­te jag har sett, sä­ger The­re­sa och skrat­tar högt. El­vis kur­ra­de, fick go­dis och tyck­te att det var jät­te­kul!

– Och det var bör­jan på idén som vi fort­fa­ran­de hål­ler på med, sä­ger Mat­ti­as.

’’ Han äls­kar lå­dor mer än li­vet självt

El­vis och rag­doll­kom­pi­sen Mi­ra. Följ dem på in­stagram­kon­tot El­vis­in­stacu­te.

’’ El­vis har fått peng­ar på sitt spar­kon­to ock­så

Kon­cep­tet är att man har ett foto el­ler en fö­re­tags­log­ga som man skic­kar in till oss, vi skri­ver ut det och så är det den som El­vis kom­mer upp ur.

Mat­ti­as tar fram två sto­lar, läg­ger en brä­da över rygg­stö­den och läg­ger ka­me­ran till­rät­ta på brä­dan. Un­der stäl­ler han en plast­lå­da. El­vis, som vet att nå­got är på gång, kom­mer fram. Det gör Mi­ra ock­så. Mat­ti­as och The­re­sa för­kla­rar att Mi­ra är mer kat­tig i sitt sätt, hon är in­tres­se­rad av att le­ka med bol­lar och vip­por, me­dan El­vis är ef­ter­tänk­sam och iakt­tar mer. Just idag får Mat­ti­as lyf­ta ner El­vis i lå­dan, sen tar han det ut­skriv­na papp­ret som han sku­rit ett kryss i mit­ten på för att El­vis lätt ska ve­ta var hu­vu­det ska ut och tej­par fast över som ett lock. Mat­ti­as rik­tar stu­di­o­lju­set, sät­ter på ka­me­ran och vän­tar på att El­vis ska tryc­ka ut hu­vu­det. När El­vis gjort det och sut­tit så någ­ra se­kun­der så är det klart. El­vis får go­dis och är nöjd.

Mat­ti­as och The­re­sa klip­per fil­men så den blir 25 se­kun­der lång, läg­ger på mu­sik och skic­kar iväg till kö­pa­ren som kans­ke ska ha den på sin Fa­ce­book- el­ler fö­re­tags­si­da.

– El­vis har gjort re­klam i uppe­mot 30 län­der, bland an­nat för tand­lä­ka­re, ve­te­ri­nä­rer, kat­ta­d­op­tio­ner, hund­da­gis och norsk glass. Han har gra­tu­le­rat på fö­del­se­da­gar, öns­kat lyc­ka till med gif­ter­mål och god bätt­ring. Det är ju väl­digt vi­ral­vän­ligt, kon­sta­te­rar Mat­ti­as och vi­sar en fär­dig film. Pam­pig mu­sik bör­jar, en log­ga från ett fö­re­tag syns och så tit­tar El­vis hu­vud fram någ­ra se­kun­der och sen är det slut. Vi skrat­tar högt al­li­hop.

– Det he­la är jät­te­en­kelt, men det gäl­ler ju att kom­ma på det, sä­ger Mat­ti­as och fli­nar li­te. El­vis har tjä­nat ihop 5500 dol­lar på ett och ett halvt år.

Wow, det var myc­ket peng­ar! Får han del av dem själv?

– Ja, ab­so­lut. Ge­nom in­ve­ste­ring­ar i hem­met, som bal­kong­möb­ler­na som han har ut­nytt­jat till max. Sen köp­te vi akva­ri­er, bå­de för oss och för att El­vis skul­le ha det som katt-te­ve, men det har han brytt sig noll om. Mi­ra äls­kar det, så det blev ju bra än­då, sä­ger The­re­sa. Mat­ti­as fyl­ler i att El­vis har fått peng­ar på sitt spar­kon­to ock­så, så att det finns till ve­te­ri­när­kost­na­der för bå­de ho­nom och Mi­ra om det skul­le be­hö­vas.

El­vis hop­par upp och sät­ter sig i sof­fan, The­re­sa sträc­ker ut han­den mot El­vis och sä­ger ”low fi­ve”, El­vis re­a­ge­rar di­rekt och dut­tar med den vi­ta tas­sen mot han­den, The­re­sa fort­sät­ter med ”high fi­ve” och ”su­per­high fi­ve” och El­vis är med och sträc­ker upp tas­sen ovan­för hu­vu­det och buf­far till på mat­tes hand med tas­sen.

Vad sä­ger kom­pi­sar om att ni spe­lar in fil­mer med El­vis?

– Folk tyc­ker nog att det är li­te kons­tigt, sä­ger The­re­sa och skrat­tar högt, och det är det väl?! Men det ver­kar fin­nas en out­sin­lig ef­ter­frå­gan på katt­vi­de­os.

– För­fråg­ning­ar fort­sät­ter kom­ma in he­la ti­den, även om vi kans­ke drar ner på film­de­len nu när vi får barn, kon­sta­te­rar Mat­ti­as.

Har El­vis och fil­mer­na haft nå­gon på­ver­kan i var­da­gen?

– Ja, det har stärkt min och El­vis re­la­tion, sä­ger Mat­ti­as. Jag ha­de in­te haft katt i vux­en ål­der. Ti­di­ga­re var han ju din katt, nu är han vår katt.

– Ab­so­lut, och att ha små pro­jekt till­sam­mans är bra för re­la­tio­nen, vi har haft väl­digt ro­ligt när vi har gjort fil­mer­na, sä­ger The­re­sa.

El­vis tryc­ker upp sitt lil­la hu­vud ge­nom pap­pen. Lägg till en fö­re­tags­log­ga och kam­pan­jen är klar.

The­re­se och Mat­ti­as la­de en del av El­vis in­tjä­na­de peng­ar på en katt-tv åt ho­nom, det vill sä­ga ett akva­ri­um. Men El­vis ver­kar in­te bry sig om katt-tv-ta­blån. Dä­re­mot gil­la kom­pi­sen Mi­ra att spa­na på fis­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.