’’Jau seåg en­rä­lig gnau­ga­jä­vel!’’

Hund - - Kattens Språk -

’’ Det är bra för oss att pra­ta med vå­ra hus­djur

fullt, då by­ter de och där­med är det en di­a­lekt, be­rät­tar Robert Eklund.

30 kat­ter har just nu ett hals­band där de bär en li­ten mik­ro­fon. De blir ock­så fil­ma­de för att fors­kar­na ska kun­na se vad de tit­tar el­ler fo­ku­se­rar på när de ja­mar el­ler mor­rar. De­ras mat­tar och hus­sar har ock­så en vi­de­o­ka­me­ra på hu­vu­det så att man kan se in­ter­ak­tio­nen mel­lan kat­ten och dem.

– Jag själv har fem kat­ter hem­ma och vi pra­tar he­la ti­den med varand­ra. Kat­ten lär sig att det är så vi kom­mu­ni­ce­rar och då pra­tar den än­nu mer, be­rät­tar Su­san­ne.

Li­te iro­niskt är det att Robert Eklund är al­ler­gisk mot kat­ter. Men det har in­te hind­rat ho­nom från att åka värl­den runt och stu­de­ra de rik­tigt sto­ra kat­ter­na. Le­jon och ge­par­der go­sar man ju in­te med så ing­en risk för kli­an­de ögon där.

– Men det är spän­nan­de med de­ras spin­nan­de. De kat­ter som kan spin­na kan in­te ry­ta för de har oli­ka ty­per av ana­to­mi, sä­ger han.

Vå­ra hus­kat­ter och de sto­ra katt­dju­ren skil­jer sig för­stås, för de som le­ver på sa­van­nen är in­te ta­ma och där­för är det svårt att ve­ta om de skul­le bör­ja ”pra­ta” mer med oss om vi pra­tar med dem, så som hus­kat­ter gör.

– Det finns till och med tam­kat­ter som kom­mu­ni­ce­rar mer med kropps­språk än med lä­ten för att de­ras hus­sar och mat­tar talar tec­ken­språk hem­ma, så de lär sig av oss, de­fi­ni­tivt, sä­ger Su­san­ne.

Men de pra­tar in­te så of­ta med varand­ra, kat­ter-

na. Som små pi­per kat­tung­ar­na på sin mam­ma och mam­man spin­ner, kur­rar och ja­mar till si­na ung­ar, men vux­na kat­ter ja­mar och kur­rar näs­tan ba­ra till män­ni­skor och till myc­ket nä­ra katt­kom­pi­sar Ef­tersom kat­ter­na här­mar oss så vo­re det in­te omöj­ligt att tro att de ock­så skul­le här­ma vår språk­me­lo­di och där­med vå­ra di­a­lek­ter. 30 kat­ter är ut­val­da för att de bor i tre oli­ka om­rå­den. En tred­je­del i Skå­ne, en tred­je­del i Stock­holmstrak­ten och res­ten i Ös­ter­göt­land.

– Men se­dan mås­te man se till vad som är en di­a­lekt. Det kan va­ra en typ av språk in­om en grupp av djur, in­te ba­ra geo­gra­fiskt av­skil­da. Man har sett på va­lar och var­gar att de kan ha en viss jar­gong ba­ra in­om sin grupp, som de i grup­pen bred­vid in­te har, så kans­ke kan man ha en typ av di­a­lekt in­om en fa­milj, sä­ger Su­san­ne.

Att stu­de­ra kat­ter är in­te helt en­kelt ef­tersom de är egen­sin­ni­ga och li­te miss­tänk­sam­ma. För att få ett bra re­sul­tat på stu­di­en har fors­kar­na där­för läm­nat ut­rust­ning­en hos kat­ter­na och lå­ter mat­tar och hus­sar skö­ta det.

– An­nars kan det va­ra en katt

vars äga­re sä­ger att den pra­tar jät­te­myc­ket men när jag kom­mer, som den in­te kän­ner, så är den helt tyst, sä­ger Su­san­ne.

Att pra­ta med sin katt är bra på många sätt. Du för­står din katt bätt­re om du lyss­nar ef­ter vil­ka ljud den ger och kans­ke kan du hö­ra din di­a­lek­ta­la ljud­me­lo­di hos din hå­ri­ga älsk­ling.

– Det är bra för oss att pra­ta med vå­ra hus­djur, det är so­ci­al bon­ding. Och även om in­te kat­ten kan dis­ku­te­ra politik med dig så ökar bå­de kat­tens och män­ni­skans väl­be­fin­nan­de av att få pra­ta li­te, sä­ger Su­san­ne.

Tassnot: Till vå­ren tror fors­kar­na att de har till­räck­ligt med da­ta för att kun­na ut­rö­na om kat­ter har di­a­lek­ter el­ler in­te. Robert sä­ger att han skul­le bli myc­ket för­vå­nad om det in­te finns skill­na­der, men sä­ker kan man in­te va­ra. Su­san­ne är mer för­sik­tig i sitt an­ta­gan­de. Oav­sett är kat­ter fi­na sam­tals­part­ners som är väl vär­da att lyss­na på.

’’ Va­lar och var­gar kan ha en viss jar­gong ba­ra in­om sin grupp

Foto: PRI­VAT

Språk­pro­fes­sorn Robert Eklund har spe­lat in ge­par­ders spin­nan­de för att jäm­fö­ra den med hus­kat­tens.

Foto: PRI­VAT

Att un­der­sö­ka kat­ter­nas språk är in­te helt en­kelt. An­nars väl­digt ver­ba­la kat­ter kan tyst­na när Su­san­ne Schötz dy­ker upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.